Kinh tế Xây dựng - Giao thông

01/07/2014 - 00:03

Phú vang gần cán đích xây dựng nông thôn mới

TTH - Sau 3 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn Phú Vang có nhiều khởi sắc.

Những điểm sáng

Diện mạo nông thôn Phú Vang ngày càng khởi sắc

Hiện Phú Vang mới có 2 xã đạt 16/19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, đó là xã Phú Thượng và xã Phú Thuận; 3 xã đạt 14/19 tiêu chí là Phú Thanh, Phú Mậu và Phú An; 2 xã đạt 13/19 tiêu chí là Phú Lương và Phú Hải. Mục tiêu phấn đấu của huyện Phú Vang đến năm 2020 là huyện đạt huyện nông thôn mới.

Điểm sáng ở Phú Vang là phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội. Thông qua nhiều chương trình, dự án, hệ thống giao thông nông thôn ở Phú Vang được đầu tư nâng cấp theo chuẩn mới phù hợp với tiêu chuẩn đường của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2011 đến nay, toàn huyện đầu tư nâng cấp, xây dựng 109 km đường giao thông các loại. Đường làng, ngõ xóm ở các xã, thị trấn phần lớn đạt theo chuẩn đường xây dựng nông thôn mới. Anh Nguyễn Hùng, đang sinh sống ở Đà Nẵng, cho biết: “Quê tôi ở xã Phú Mỹ (Phú Vang). Hàng năm, tôi đều ra quê để cúng giỗ tổ tiên, ông bà. Lần nào ra quê, tôi đều thấy quê hương có thêm những nét mới như đời sống của bà con ngày càng khá hơn. Đường nông thôn được bê tông hóa nhiều hơn... Phú Mỹ hiện đã mang dáng dấp của một đô thị”.

Những năm qua, nhờ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, TTCN - nông nghiệp, xác định phát triển dịch vụ du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, công nghiệp giữ vai trò động lực, chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ngành nghề, làng nghề... nên tốc độ tăng trưởng hàng năm ở Phú Vang đạt mức khá cao 18%. Ông Hồ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, cho biết: “Ở Phú Vang ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, như: Mô hình trồng nấm ở xã Phú Lương, trồng hoa chất lượng cao ở xã Phú Mậu… Thời gian tới, UBND huyện sẽ nhân rộng các mô hình này nhằm giúp người dân vùng nông thôn xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu”.
Ông Hồ Viết Nhuận, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: “Văn hóa - xã hội tiếp tục được tăng cường đầu tư, các chính sách về an sinh xã hội được thực hiện tốt. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên, dân chủ xã hội được mở rộng và phát huy đã giúp cho đời sống người dân Phú Vang ngày càng thoải mái, nông nghiệp – nông thôn từng bước khởi sắc, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện chương trình nông thôn mới trong tương lai”.
Để sớm cán đích
Một số tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng nông thôn mới ở Phú Vang là, nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Phú Vang còn bất cập so với thực tiễn, tiến trình xây dựng nông thôn mới còn chậm; chưa hình thành một cách có hệ thống các quan điểm lý luận về phát triển nông thôn mới; một số chủ trương, chính sách chưa hợp lý; công tác đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và các thành phần kinh tế vào xây dựng nông thôn mới còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tổ chức chỉ đạo thực hiện và công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập; vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế.        
Để sớm cán đích nông thôn mới, ngoài việc giải quyết những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND huyện Phú Vang đề ra mục tiêu cụ thể là: Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất chất lượng và hiệu quả, xây dựng nông thôn mới có hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại. Đến cuối năm 2015 có 2 – 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến cuối năm 2020, có 75% số xã trong toàn huyện đạt tiêu chí nông thôn mới.
Nhiệm vụ trọng tâm Phú Vang cần làm ngay là chú trọng tuyên truyền về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới ; nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch vùng nông thôn; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại, gắn với phát triển đô thị; quan tâm đến văn hóa – xã hội và môi trường; tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn; củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của hệ thống chính trị, xã hội cơ sở trong sạch, vững mạnh; giao các ban, ngành rà soát cơ chế chính sách hiện có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện; khai thác tốt các nguồn lực, huy động vốn đầu tư doanh nghiệp, của cộng đồng và huy động sức dân bằng các khoản đóng góp tự nguyện cho từng dự án đầu tư cụ thể ở địa phương.

Bài và ảnh: Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP