Kinh tế Xây dựng - Giao thông

16/03/2012 - 14:25

Phú Vang xây dựng nông thôn mới

TTH - Những năm qua, nông thôn Phú Vang đã có những bước đổi thay đáng khích lệ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành phi nông nghiệp; nông nghiệp tuy giảm tỷ trọng nhưng giá trị sản xuất vẫn có bước tăng trưởng khá. Cơ cấu lao động trong nông thôn chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động nông nghiệp. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở khu vực nông thôn phát triển nhanh... Đây là tiền đề để Phú Vang tập trung xây dựng nông thôn mới.

Thực trạng

 

Trong khu vực nông thôn đã hình thành nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, thể hiện vai trò chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, làm tiêu chí để xây dựng nông thôn mới, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống nhân dân khiến bộ mặt nông thôn ở Phú Vang ngày càng khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh và bền vững. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn từng bước được đầu tư đồng bộ. Văn hóa xã hội tiếp tục được tăng cường, các chính sách về an sinh xã hội được thực hiện tốt. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên, dân chủ xã hội được mở rộng và phát huy đã giúp cho nông nghiệp – nông thôn những bước khởi sắc, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện Chương trình nông thôn mới.

 

Ông Hồ Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Vang, cho biết: “Vùng nông thôn của huyện Phú Vang ngày càng xuất hiện nhiều mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả, như: Mô hình trồng nấm rơm ở xã Phú Lương, trồng hoa chất lượng cao ở xã Phú Mậu… Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ nhân rộng các mô hình này nhằm giúp người dân vùng nông thôn huyện Phú Vang vươn lên làm giàu”. Ông Hồ Khắc Linh, Bí thư Đảng ủy xã Phú Thanh, khẳng định: “Nhờ thực hiện các chính sách, biện pháp trợ giúp phát triển kinh tế cho người nghèo; đẩy mạnh việc thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, tạo động lực vươn lên làm giàu, giảm nhanh số hộ nghèo; phát triển mạng lưới đào tạo nghề cho người lao động, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nên thời gian qua công tác xóa nghèo ở Phú Thanh đã thu được nhiều kết quả tốt”.

 

Cơ sở hạ tầng ở xã Phú Thượng (Phú Vang ) ngày càng khang trang

 

Thành quả mà Phú Vang đạt được thời gian qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và chưa đồng đều giữa các vùng trong huyện; nông nghiệp phát triển còn thiếu bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng giảm dần, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực cho phát triển sản xuất; nghiên cứu, chuyển giao khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới cách thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn ở Phú Vang còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn khá cao, nhất là vùng đầm phá, ven biển. Theo tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, chưa có xã nào ở Phú Vang.

 

Mục tiêu trong tương lai

 

Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng nông thôn mới ở Phú Vang là do nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn bất cập so với thực tiễn, tiến trình xây dựng nông thôn mới còn chậm. Một số chủ trương, chính sách chưa hợp lý; công tác đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và các thành phần kinh tế vào xây dựng nông thôn mới còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; Tổ chức chỉ đạo thực hiện và công tác quản lý nhà nước còn nhiều bất cập; Vai trò của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quần chúng trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế…

 

Để giúp cho vùng nông thôn ở Phú Vang ngày càng giàu đẹp, UBND huyện Phú Vang đề ra mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2010 – 2015 là: Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, có năng suất chất lượng và hiệu quả, xây dựng nông thôn mới có hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại. Tập trung xây dựng mô hình nông thôn mới, đến cuối năm 2015 có 24% số xã đạt chỉ tiêu nông thôn mới (4 xã), gồm các xã: Phú Hồ, Phú Thanh, Phú Thượng và Phú Thuận. UBND huyện còn đề ra những nhiệm vụ và giải pháp cần phải thực hiện tốt là: Chú trọng, công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới ; nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch vùng nông thôn; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ hiện đại, gắn với phát triển đô thị; quan tâm đến văn hóa – xã hội và môi trường; tổ chức lại sản xuất để phát triển kinh tế nông thôn; củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của hệ thống chính trị, xã hội cơ sở trong sạch, vững mạnh; giao các ban, ngành rà soát cơ chế chính sách hiện có liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn của huyện; khai thác tốt các nguồn lực, huy động vốn đầu tư doanh nghiệp, của cộng đồng và huy động sức dân bằng các khoản đóng góp tự nguyện cho từng dự án đầu tư cụ thể ở địa phương….

Bài và ảnh: Đoàn Ngự Bình

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP