Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

18/10/2018 - 20:47

Quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH.VN - Công tác quản lý Nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH) có nhiều kết quả, song nhiều vấn đề đang được đặt ra cần giải pháp tháo gỡ.

Nhiều kết quả

Thời gian quan, Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Sở) tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về BHXH, BHTN; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm thực hiện đúng, đầy đủ chính sách BHTN; truyên truyền chính sách BHTN đến người lao động và người sử dụng lao động dưới nhiều hình thức.

Năm 2017, Sở tiến hành 21 cuộc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật lao động (PLLĐ), an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), BHXH, trong đó Thanh tra Sở thanh tra 11 cuộc, phối hợp với Thanh tra Bộ LĐTB&XH thanh tra 10 cuộc. Quá trình thanh tra đã nêu ra 173 kiến nghị về PLLĐ, ATVSLĐ, BHXH, giúp các doanh nghiệp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những thiếu sót, tồn tại. Trong năm nay, Sở sẽ tổ chức thực hiện thanh tra việc chấp hành các quy định của PLLĐ, ATVSLĐ, BHXH, BHTN tại 15 doanh nghiệp, dự kiến sẽ thanh tra vào đầu quý IV năm 2018. Hiện đang xúc tiến các thủ tục để tiến hành thanh tra....

Người lao động luôn được tuyên truyền, phổ biến về chính sách BHXH

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, các đơn thư đều được xem xét, hướng dẫn, trả lời theo thẩm quyền; phối hợp với LĐLĐ tỉnh, BHXH tỉnh và các cơ quan có liên quan giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, còn phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHTN; xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHTN; trao đổi thông tin, báo cáo, giải đáp pháp luật lao động…

Khắc phục những hạn chế

Theo thống kê có khoảng 2.573 đơn vị chưa tham gia BHXH bắt buộc, tương ứng với hơn 28.000 lao động. Tỷ lệ chưa tham gia BHXH của lực lượng lao động ở khu vực phi chính thức còn rất lớn (trên 63% lực lượng lao động) một phần do nhận thức của người lao động về chính sách BHXH còn hạn chế, một phần do chính sách BHXH, BHTN hiện hành chưa đủ hấp dẫn để thu hút những đối tượng này tham gia. Việc thu hồi nợ đọng BHXH vẫn gặp nhiều khó khăn. Công tác khởi kiện đối với đơn vị nợ BHXH hiệu quả thấp.  Chính sách hiện hành về BHXH của Nhà nước vẫn còn bất cập...

Thực hiện Luật BHXH, Luật Việc làm và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về cải cách chính sách BHXH, Chỉ thị số 25/CT - TU ngày 5/4/2018 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trong tình hình mới, thời gian tới Sở sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính sách BHXH. 

Thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về lao động, việc làm và BHXH. Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về BHXH trên cơ sở tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về BHXH, kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời nghiêm minh các sai phạm. Chủ động triển khai, thực hiện ngay các chính sách, pháp luật mới ban hành về lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội; đồng thời tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ, kết nối thông tin, dữ liệu giữa cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, tài chính, thuế, lao động, BHXH,… để nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng tham gia BHXH và thực thi chính sách BHXH. Từ đó, xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phát triển nhanh đối tượng tham gia, khắc phục kịp thời các tồn tại, vi phạm trong việc thực hiện chính sách BHXH.  Nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BH thất nghiệp.

Hoàn thiện bộ máy tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán và thông tin báo cáo về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHTN; hoàn thiện, đẩy mạnh kết nối cơ sở dữ liệu về bảo hiểm với các hệ thống cơ sở dữ liệu có liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách và công tác nghiên cứu, thực hiện chính sách, đầu tư phát triển công nghệ và phương pháp quản lý tiên tiến trong tổ chức thực hiện BHXH, BHTN. Kịp thời ngăn chặn tình trạng gian lận, trục lợi chính sách BHXH, BHTN…

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện chính sách BHXH theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt trong phát triển đối tượng tham gia BHXH và tuân thủ các quy định của pháp luật về BHXH. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH.

Đến ngày 30/6/2018, toàn tỉnh có 117.349 người tham gia BHXH, trong đó 115.734 người tham gia BHXH bắt buộc và 1.615 người tham gia BHXH tự nguyện. Số người tham gia BHTN: 102.235 người, đạt tỷ lệ 20,06% so với tổng số lao động trong độ tuổi lao động. So với cùng kỳ 2017, số người tham gia BHXH bắt buộc tăng 2,74%, số người tham gia BHXH tự nguyện tăng 3,86%, số người tham gia BHTN tăng 3,45%. Toàn tỉnh hiện đang quản lý và chi trả cho 28.890 đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng. Tổng số chi BHXH, BHTN trong 6 tháng đầu năm 2018 hơn 945,4 tỷ đồng (BHTN 32,26 tỷ đồng/2.826 đối tượng).

 Hà Văn Tuấn (Giám đốc Sở LĐ -TB&XH)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP