27/10/2015 - 16:40

Quan tâm hơn đến giáo dục đạo đức, lối sống

TTH -  Bàn về chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã khẳng định rất rõ những thành quả của giáo dục và đào tạo trong thời gian qua; đồng thời, chỉ ra cụ thể những hạn chế, yếu kém.

 Dự thảo văn kiện cũng nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ, đổi mới có tính chiến lược cao, là cơ sở để giáo dục và đào tạo Việt Nam phát triển. Cùng với cả nước, cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế đồng tình cao với dự thảo, phấn khởi tin tưởng vào một giai đoạn phát triển mới của giáo dục và đào tạo dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Với nhận thức và góc nhìn cụ thể, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh xin đóng góp thêm một vài ý kiến, góp phần hoàn chỉnh thêm dự thảo văn kiện. Đó là, dự thảo cần nhấn mạnh và khẳng định việc giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật là một nhiệm vụ chính yếu, giữ vị trí ưu tiên hàng đầu trong đổi mới giáo dục và đào tạo.

Thực tiễn phát triển kinh tế thị trường thời gian qua cho thấy khá rõ sự băng hoại của không ít những giá trị đạo đức cốt lõi của xã hội; không khó để bắt gặp những con người vô cảm, sống ít và quá ít nhân văn, xem thường pháp luật, xem thường mạng sống của người khác...

Để giải quyết vấn đề giáo dục đạo đức, lối sống cần thời gian, sự quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; cần thực hiện tốt cơ chế nhà trường - gia đình - xã hội, nhưng trước hết là ngành giáo dục và đào tạo. Giáo dục đạo đức lối sống phải trở thành nhiệm vụ chủ yếu, thuộc vị trí ưu tiên hàng đầu trong đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, xét về cá nhân của mỗi con người, hướng đổi mới được nêu trong dự thảo văn kiện đang tập trung quan tâm nhiều hơn đến việc tìm kiếm các cách thức để phát triển tiềm năng, năng lực của người học hơn là quan tâm nội dung giáo dục đạo đức, lối sống nên chúng tôi đề nghị bổ sung thêm nội dung này.

Phát triển giáo dục và đào tạo trong thời kỳ CNH-HĐH đã được Đảng quan tâm đặt ra rất sớm. Hội nghị Trung ương 2, khóa VIII đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ CNH - HĐH. Nghị quyết đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém và đề ra những định hướng phát triển. Tuy nhiên, việc tổ chức thực hiện Nghị quyết vẫn đang còn nhiều điểm hạn chế; Nghị quyết vẫn chưa thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống giáo dục và đào tạo để tạo ra những chuyển biến lớn.

Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là một Nghị quyết có tầm vóc rộng lớn liên quan đến nhiều ban, bộ, ngành, cơ chế - thể chế; tác động đến tất cả các lĩnh vực của giáo dục - đào tạo; tác động sâu đến lợi ích, thói quen, tập quán của Nhân dân, kể cả giáo viên gắn liền với nền giáo dục truyền thống lâu đời. Những thuận lợi cho đổi mới có nhiều, nhưng những khó khăn thách thức có thể không ít; đổi mới dễ nảy sinh vấn đề mới. Vì vậy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là một nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên.

Nội dung trên nên được nhấn mạnh và bổ sung vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần này. Trên cơ sở tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đổi mới giáo dục và đào tạo mới tạo ra sự phối hợp đồng bộ trong giải quyết các vấn đề giữa các cơ quan, tổ chức liên quan; tạo ra sự chuyển biến sâu rộng, tận gốc trong suốt cả quá trình đổi mới giáo dục và đào tạo, đảm bảo cho Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo là một nghị quyết lớn có tính chiến lược chung, lâu dài cho giáo dục và đào tạo trong thời kỳ CNH - HĐH. Thế nên, trong dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII về nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, một mặt cần quán triệt những vấn đề chung của Nghị quyết 29, mặt khác cần tập trung nhấn mạnh làm rõ hơn mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời kỳ 5 năm 2016 - 2020. Có như vậy mới tránh được sự trùng lặp và có cơ sở để đánh giá kết quả từng giai đoạn, nhiệm kỳ lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Anh Phong (ghi)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP