Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

27/03/2019 - 14:28

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy

TTH.VN - Sáng 27/3, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ để quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương, của Tỉnh ủy.

Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong khối là chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách

Theo đó, đội ngũ cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 33 – NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Chỉ thị số 32 – CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Nghị quyết số 39 – NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; Chỉ thị 28 – CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kết luận 44 – KL/TW, ngày 22/1/ 2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị  số 09 – CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Quy định số 179 – QĐ/TW ngày 25/2/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ…

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Quang Tuấn chỉ đạo, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng khẩn trương xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, kết luận và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy đảm bảo nội dung, thời gian quy định. Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt tại cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Tin, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP