Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

07/10/2019 - 07:00

Quảng Điền hướng đến huyện nông thôn mới

TTH - Hoàn thành xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) là định hướng của huyện Quảng Điền đến năm 2020.

Nông sản là thế mạnh của Quảng Điền

Nâng cao đời sống người dân 

Được chọn là 1 trong 2 huyện điểm xây dựng NTM, nhưng Quảng Điền có xuất phát điểm khá thấp. Trong 19 tiêu chí xây dựng NTM khi bắt đầu thực hiện chương trình, 10 xã của huyện mới chỉ đạt từ 5 đến 9 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt ở mức độ thấp như: cơ sở vật chất trường học tỷ lệ đạt chuẩn mới đạt 9,8%; cơ sở vật chất văn hóa chưa có xã nào đạt…nhưng đến nay, số tiêu chí bình quân toàn huyện đạt 17,6 tiêu chí/xã; 5/10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Gắn phát triển sản xuất với tái cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân là kinh nghiệm mà Quảng Điền thu được sau 10 năm xây dựng NTM.

Ông Phạm Văn Hào, thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú là người hưởng lợi trực tiếp. Tiếp nhận nguồn hỗ trợ 200 con gà theo mô hình chăn nuôi đệm lót sinh học, sau 3 tháng nuôi, gia đình thu lãi được 10 triệu đồng. Lứa đầu tiên thành công, ông Hào tiếp tục đầu tư chuồng trại trên diện tích vườn 2.000m2 với 4 chuồng nuôi, khu vực sân chơi và 2 chuồng úm, duy trì mỗi lứa 1.000 con/tháng, nhờ đó thu nhập của gia đình đạt 300 đến 350 triệu đồng/năm.

Cùng với phát triển kinh tế, gia đình ông Hào còn giúp đỡ 20 hộ chăn nuôi khác về vốn, giống, kỹ thuật chăn nuôi…, tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho các hộ.

Ông Hào chỉ là một trong số khá nhiều hộ tiếp nhận các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao thu nhập. 10 năm qua, chỉ tính riêng nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của chương trình xây dựng NTM, Nhà nước đã hỗ trợ gần 12 tỷ đồng cho 97 mô hình sản xuất và 10 dự án liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phát triển sản xuất. Nhờ đó, hạ tầng phục vụ sản xuất, hạ tầng nông thôn được đầu tư, đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt 30,6 triệu đồng/người/năm.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng phòng NN&PTNN huyện Quảng Điền khẳng định, mục tiêu trọng tâm của xây dựng NTM là nâng cao đời sống người dân. Với thế mạnh trong nông nghiệp, huyện xác định phát triển nông nghiệp bền vững trên cơ sở đổi mới tư duy, đổi mới sản xuất, đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, sản xuất an toàn, bền vững.

Hướng đến huyện nông thôn mới  

Mục tiêu huyện Quảng Điền hướng đến là 2020, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn NTM, Quảng Điền trở thành huyện NTM; hai xã Quảng Phú, Quảng Thọ trở thành xã NTM nâng cao; 8 thôn hoàn thành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu và có khoảng 70 vườn mẫu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tiến, trên nền tảng lồng ghép chương trình NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, thời gian tới, huyện Quảng Điền tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm; xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, cánh đồng lớn, hướng nền nông nghiệp theo hướng thích ứng.

Để tiếp tục giữ vững các tiêu chí NTM đã đạt và phấn đấu đạt ở mức cao hơn, huyện đang phát động toàn dân hưởng ứng xây dựng thôn, xóm văn minh, sạch đẹp, chỉnh trang khuôn viên, vườn tược sạch đẹp... Đồng thời đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ nông thôn, nhất là các nghề truyền thống qua các mô hình phát triển kinh tế đã và đang phát huy hiệu quả.

“Các xã tập trung thực hiện các tiêu chí mang tính đột phá, từ đó tăng thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. Xây dựng và thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề nông thôn, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất. Đa dạng hóa nguồn vốn thực hiện chương trình, lồng ghép các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững, vốn doanh nghiệp, người dân đóng góp”, ông Tiến khẳng định.

Bài, ảnh: Phạm Quyền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP