Bạn đọc Bạn đọc viết

15/01/2014 - 06:56

Quy định chi trả chế độ cho người lao động

TTH - Ngày 8/8/2013, Báo Thừa Thiên Huế (số 5808) đăng bài viết “Đùn đẩy trách nhiệm giải quyết chế độ người lao động”, đề cập đến trường hợp bà Trần Thị Như Mai làm việc tại Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên bị cho thôi việc nhưng không được chi trả đầy đủ các chế độ của người lao động.

Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên do Công ty Du lịch Cố đô Huế (nay đổi tên là Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Du lịch Huế) chuyển nhượng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Đầu tư - Xây dựng Haco Hà Nội với hình thức góp vốn thành lập Công ty TNHH Haco Huế. Theo Công văn số 1177/LĐTBXH - LĐTL ngày 02/10/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thừa Thiên Huế trả lời bà Mai thì “chế độ trợ cấp thôi việc của bà công tác từ năm 1990 đến tháng 2/2009 thuộc trách nhiệm chi trả của Công ty Du lịch Cố đô Huế”. Khi phóng viên Báo Thừa Thiên Huế làm việc, Công ty TNHH Nhà nước MTV Đầu tư và Du lịch Huế cho rằng, trách nhiệm chi trả chế độ cho người lao động thuộc Công ty TNHH Haco Huế.

Để giải quyết kịp thời quyền lợi cho người lao động, ngày 04/11/2013, Báo Thừa Thiên Huế có Công văn số 22/2013/BĐ/BTTH gửi Giám đốc Công ty TNHH Haco Huế đề nghị xem xét, trả lời những nội dung mà Báo Thừa Thiên Huế đề cập. Dù rất nhiều lần liên hệ, nhưng sau hơn 02 tháng không nhận được hồi âm, nay Báo Thừa Thiên Huế xin trích giới thiệu Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về những nội dung liên quan đến vấn đề trên để các bên liên quan xem xét, giải quyết.

Tại mục 4, khoản b, Điều 2 Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH về “Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động” nêu:

“Trường hợp sau khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản doanh nghiệp mà người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, thì người sử dụng lao động kế tiếp có trách nhiệm cộng cả thời gian người lao động làm việc cho mình và thời gian làm việc cho người sử dụng lao động liền kề trước đó để tính trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động  cuối cùng.

Đối với công ty Nhà nước thực hiện phương án sắp xếp lại hoặc chuyển đổi hình thức sở hữu (chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, cổ phần hoá, giao, bán) thì áp dụng theo quy định của Nhà nước đối với các trường hợp này”.

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP