Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

14/09/2022 - 20:45

Quy định mới về đánh giá, xếp loại cải cách hành chính cấp xã

TTH.VN - Chiều 14/9, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2204 /QĐ-UBND thay thế Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 5 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, thị trấn (gọi chung là UBND cấp xã).

Người dân giao dịch thủ tục hành chính tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền

Nội dung và tiêu chí đánh giá theo quy định mới thực hiện theo 2 nhóm. Trong đó, nhóm 1, đánh giá của hội đồng thẩm định gồm các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; tác động của CCHC đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhóm 2, đánh giá của người dân, tổ chức thực hiện điều tra xã hội học về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND cấp xã.

Thang điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND cấp xã là 100, trong đó, điểm đánh giá của hội đồng thẩm định là 70/100; điểm đánh giá của người dân, tổ chức là 30/100. Thời gian thực hiện đánh giá của người dân, tổ chức chậm nhất đến ngày 30 tháng 9 hàng năm; UBND cấp xã thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác CCHC của địa phương mình và gửi đến hội đồng thẩm định chậm nhất ngày 05 tháng 10 hàng năm.

Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm, công tác CCHC tại UBND cấp xã được xếp theo các loại như sau, đạt từ 90% điểm phát sinh trở lên xếp loại “Xuất sắc”; từ 80% đến dưới 90% điểm phát sinh xếp loại “Tốt”; từ 70% đến dưới 80% điểm phát sinh xếp loại “Khá”; từ 55% đến dưới 70% điểm phát sinh xếp loại “Trung bình” và đạt dưới 55% điểm phát sinh xếp loại “Yếu”.

So với Quyết định số 3130, Quyết định số 2204 có nhiều điểm mới về tiêu chí, quy trình đánh giá và thang bảng điểm. Theo quyết định cũ, đánh giá, xếp loại cải cách hành chính cấp xã được triển khai theo từng huyện, thị, thành phố, trong khi theo quyết định mới công tác đánh giá, xếp loại cải cách hành chính cấp xã được triển khai chung trong toàn tỉnh trên hệ thống trực tuyến; đồng thời tăng tiêu chí đánh giá so với quy định cũ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 12/9/2022.

Tin, ảnh: Hải Thuận

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP