02/07/2016 - 22:10

Quy định mới về điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm tra ATGT

TTH.VN - Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cụ thể, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP đã sửa đổi Điều 12  Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về "điều kiện của tổ chức, cá nhân thẩm tra an toàn giao thông" thành "điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông".

Trong đó, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP nêu rõ cá nhân tham gia thẩm tra an toàn giao thông (thẩm tra viên) phải có chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ còn giá trị sử dụng do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp.

Cá nhân đảm nhận chức danh Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông, ngoài đáp ứng các điều kiện quy định trên, còn phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: 1- Đảm nhận chức danh Chủ nhiệm đồ án thiết kế ít nhất 03 công trình đường bộ; 2- Có trình độ từ đại học trở lên về chuyên ngành công trình đường bộ, có thời gian làm việc về thiết kế công trình đường bộ ít nhất 07 năm; 3- Có trình độ từ đại học trở lên, chuyên ngành giao thông đường bộ về công trình đường bộ, vận tải đường bộ và có thời gian ít nhất 10 năm tham gia hoạt động trong các lĩnh vực: Quản lý giao thông, vận tải đường bộ, xây dựng đường bộ, bảo trì đường bộ; trong đó, đã tham gia xử lý an toàn giao thông từ 03 công trình đường bộ trở lên.

Nhà thầu tư vấn thực hiện thẩm tra an toàn giao thông phải đáp ứng điều kiện: 1- Đối với dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A và nhóm B, phải có ít nhất 10 thẩm tra viên; trong đó, tối thiểu có 04 kỹ sư công trình đường bộ, 01 kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 01 người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông; 2- Đối với dự án nhóm C và công trình đường bộ đang khai thác, phải có ít nhất 05 thẩm tra viên; trong đó, tối thiểu có 01 kỹ sư công trình đường bộ, 01 kỹ sư vận tải đường bộ và tối thiểu có 01 người đủ điều kiện làm Chủ nhiệm thẩm tra an toàn giao thông.

Ngoài ra, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP cũng bổ sung một số điều quy định về: Điều kiện của cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; trình tự, thủ tục chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; giảng viên và học viên tham gia đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; cấp, cấp đổi, cấp lại chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ; thu hồi Giấy chấp thuận cơ sở đào tạo, thu hồi chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ...

Trong đó, về điều kiện của cơ sở kinh doanh đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ, Nghị định 64/2016/NĐ-CP nêu rõ: Cơ sở này phải là tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật; đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, về đội ngũ giảng viên, về tài liệu giảng dạy, về quản lý công tác đào tạo và phải được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp Giấy chấp thuận cơ sở đào tạo thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

Nghị định 64/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP