Kinh tế Khoa học - công nghệ

15/07/2016 - 14:08

Quy hoạch 6 khu vực xử lý chất thải rắn

TTH - Để đảm bảo xử lý triệt để, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn (CTR), hạn chế chôn lấp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tổng hợp CTR khi lượng CTR ngày càng gia tăng, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch quản lý CTR đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tổng nhu cầu vốn ước khoảng 1.191 tỷ đồng.

Phạm vi quy hoạch cho toàn tỉnh với dân số khoảng 1,1 triệu người và tổng diện tích khoảng 5 nghìn km2. Dự báo tổng lượng CTR từ các nguồn phát sinh trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 gần 429 nghìn tấn. Trong đó, CTR sinh hoạt phát sinh hơn 247 nghìn tấn, CTR nguy hại trong sản xuất công nghiệp, y tế, nông nghiệp khoảng 1.788 tấn và CTR khác như xây dựng, phân bùn bể tự hoại, bùn thải thoát nước hơn 180 nghìn tấn. Đến năm 2050, tổng tất cả các CTR phát sinh khoảng 611 nghìn tấn.

Theo quy hoạch, việc xử lý CTR sinh hoạt được phân thành 3 vùng. Vùng 1 dành cho khu vực phía nam, gồm các huyện Phú Vang, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế; vùng 2 dành cho khu vực phía bắc, gồm các huyện Phong Điền, Quảng Điền, thị xã Hương Trà; vùng 3 dành cho khu vực miền núi, gồm các huyện Nam Đông, A Lưới. Đối với chất thải nguy hại, việc xử lý được phân thành 5 vùng. Vùng 1 gồm: thành phố Huế, thị xã Hương Trà, Hương Thủy; vùng 2: huyện Phong Điền, Quảng Điền; vùng 3: huyện Phú Vang, Phú Lộc; vùng 4: huyện A Lưới; vùng 5: huyện Nam Đông.

Cơ sở xử lý CTR sinh hoạt được quy hoạch xây dựng tại 5 khu vực với tổng nhu cầu sử dụng đất gần 120 ha. Cụ thể, gồm các khu xử lý, chôn lấp tập trung ở xã Phú Sơn (Hương Thủy) khoảng 40ha, Hương Bình (Hương Trà) khoảng 40ha, xã A Roàng (A Lưới) khoảng 2 ha, Đông Sơn (A Lưới) 15- 20ha, Hương Phú (Nam Đông) khoảng 7ha. Cơ sở xử lý chất thải rắn xây dựng khoảng 9ha.

Tổng nhu cầu vốn cho toàn bộ quy hoạch CTR đến năm 2030 ước khoảng 1.191 tỷ đồng, trong đó chi phí cho các khu liên hợp xử lý được xây dựng tại Phú Sơn, Hương Bình ước khoảng 500 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, vốn hỗ trợ nước ngoài, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Để thực hiện thành công quy hoạch này, tỉnh cũng yêu cầu ưu tiên triển khai một số công việc đến năm 2020 như: thúc đẩy sản xuất phân hữu cơ tại cộng đồng; thúc đẩy 3R (Tiết giảm- Tái sử dụng- Tái chế) thông qua các hoạt động phối hợp với các cơ sở kinh doanh; thí điểm phân loại CTR tại nguồn; phát triển cơ sở xử lý tại xã Phú Sơn và Hương Bình; phối hợp với nhà máy xi măng trong việc sử dụng rác thải làm chất đốt tại các lò đốt và chuyển tro xỉ từ các lò đốt chất thải rắn đến các nhà máy xi măng trên địa bàn tỉnh...

H.THƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP