Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

28/05/2020 - 10:30

Quyết định mức thu giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban quản lý Bến xe thuyền Thành phố Huế quản lý

TTH.VN - Ban hành mức thu dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các bến thuyền du lịch trên địa bàn Thành phố Huế

QUYẾT ĐỊNH

Về mức thu dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban quản lý Bến xe thuyền Thành phố Huế quản lý

BAN QUẢN LÝ BẾN XE THUYỀN THÀNH PHỐ HUẾ

Căn cứ Nghị định số: 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số: 6660/QĐ-UBND ngày 26/10/2017 của UBND Thành phố Huế về việc phê duyệt phương án tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số: 1564/QĐ-UB ngày 12/11/2001 của UBND Thành phố về việc thay đổi tên gọi Trung Tâm Quản lý Bến xe Thuyền Thành phố Huế thành Ban quản lý Bến xe thuyền  Thành phố Huế;

Căn cứ Thông báo số: 232/TB-SGTVT ngày 08/4/2002 của Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế về việc Tạm thời xếp loại bến thuyền du lịch;

Căn cứ Thông báo số: 1919/TB-SGTVT ngày 08/12/2004 của Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế về việc Điều chỉnh loại bến thuyền du lịch theo thông báo số 232/TB-SGTVT ngày 08/4/2002;

Căn cứ Quyết định số: 19/2020/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định khung giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Công văn số: 2201/UBND-TC ngày 21/5/2020 của UBND Thành phố Huế về giá sử dụng dịch vụ bến thuyền du lịch trên địa bàn thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại các bến thuyền du lịch trên địa bàn Thành phố Huế, với các nội dung sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định mức thu giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Ban quản lý Bến xe thuyền Thành phố Huế quản lý, gồm có:

1.1 Bến thuyền du lịch loại 1:

- Bến thuyền du lịch Tòa Khâm

1.2 Bến thuyền du lịch loại 2:

- Bến thuyền du lịch Thiên Mụ.

- Bến thuyền du lịch số 5 Lê Lợi

2. Đối tượng áp dụng:

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Mức thu giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch

Mức thu cụ thể:

STT

Nội dung

Mức thu cụ thể (đồng/thuyền/lượt)

Bến loại 1

Bến loại 2

1

Thuyền có trọng tải dưới 20 khách

33.000

20.000

2

Thuyền có trọng tải từ 20 khách trở lên

50.000

33.000

Mức thu giá dịch vụ nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%

4. Tổ chức thu:

Các bến thuyền du lịch thuộc Ban quản lý Bến xe thuyền Thành phố Huế tổ chức niêm yết công khai mức thu và sử dụng chứng từ thu theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Điều 3. Lãnh đạo Ban quản lý, các bộ phận kế hoạch, tài vụ, tổ chức và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TRƯỞNG BAN

 

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- UBND tỉnh TT Huế;

- Sở Tài chính TT Huế;

- Sở GTVT TT Huế;

- UBND Tp Huế;

- TT HĐND Tp Huế;

- VP HĐND-UBND Tp Huế;

- P. Tư pháp Tp Huế;

- Cổng Thông tin Điện tử  Tp Huế

- Phòng CSGT - Công an tỉnh TT Huế;

- Công an Tp Huế;

- Đội CSGTTT -Công an Tp Huế;

- Tổ CSĐT-Công an Tp Huế;

- P. TC-KH Tp Huế;

- P. QLĐT Tp Huế;

- Các DN VT thuyền du lịch;

- Lưu: VT, BQL(8).

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP