01/10/2016 - 06:21

Rà soát, đánh giá các văn bản liên quan đến lĩnh vực đối ngoại

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá tổng kết các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực đối ngoại, phù hợp với Quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa XI.

Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu các vướng mắc, hạn chế liên quan đến việc triển khai Thông tư liên tịch 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28/6/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Ngoại giao nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường công tác quản lý đoàn ra, nhất là tại các địa bàn có nhiều hợp tác địa phương để tránh trùng lặp về nội dung, dày về tần suất, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP