12/06/2017 - 23:07

Sản lượng, thành phần loài trong các khu bảo vệ thủy sản tăng

TTH - Sau khi thu mẫu để đánh giá nguồn lợi thủy sinh trong 8 khu bảo vệ thủy sản phân bố từ bắc đến nam vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, cho thấy dấu hiệu tích cực và khả quan.

Về thành phần loài bên trong khu bảo vệ thủy sản cao hơn 15-25%, về sản lượng cũng cao hơn 10-20% so với ngoài khu bảo vệ. Kết quả này tính đến ngày 12/6 do Chi cục Thủy sản tỉnh thông tin. Cụ thể, Chi cục Thủy sản tỉnh đã tiến hành lấy mẫu đánh giá thủy sinh tại các khu bảo vệ thủy sản: Cồn Cát, xã Điền Hải (Phong Điền), Vũng Mệ, xã Quảng Lợi và Cồn Máy Bay, xã Quảng Công (Quảng Điền), Cồn Sầy, xã Hương Phong (TX Hương Trà), Vũng Điện, xã Phú Xuân và Cồn Chìm, xã Vinh Phú (Phú Vang), Đá Miếu, xã Lộc Điền và Hòn Voi- Vũng Đèo, xã Lộc Trì (Phú Lộc).

Hoàng Triều

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP