13/01/2019 - 20:17

Sẽ kiểm tra công vụ 4 đợt trong năm 2019

TTH - Giám đốc Sở Nội vụ Bạch Chơn Đông cho biết, trong năm 2019, tổ công tác của sở sẽ tổ chức 4 đợt kiểm tra công vụ tại 50% các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện, 30% UBND xã, phường, thị trấn; cán bộ, công chức, người lao động làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Các đợt kiểm tra nhằm thực hiện có hiệu quả chủ đề của 2019 là “Năm kỷ cương, kỷ luật hành chính - Năm nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Qua đó, chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện và kiến nghị khắc phục những thiếu sót hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những hành vi vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước về thực thi công vụ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành công việc, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính; chấm dứt các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ.

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP