Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

02/02/2016 - 05:45

Sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống

TTH - Chiều 1/2, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn thành phố.

UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế Huỳnh Cư đã thông báo nhanh những kết quả nổi bật đã đạt được của Đại hội. Nhiệm vụ của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, các đơn vị, ban, ngành, địa phương trong toàn thành phố là kịp thời phổ biến, tuyên truyền rộng rãi trong toàn Đảng, toàn quân và các tầng lớp Nhân dân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng đã được đề ra trong các văn kiện, nghị quyết; triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống. 

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP