Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

24/02/2017 - 14:20

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

TTH.VN - Đó là tinh thần chỉ đạo của Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu tại hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để triển khai các văn bản mới của Trung ương và lấy ý kiến quy hoạch cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng 24/2.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu khẳng định, đây là những văn bản cực kỳ quan trọng trước mắt cũng như lâu dài trước đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Đó là, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; công tác đối ngoại Nhân dân và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân; là một trong những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm hiện nay theo yêu cầu Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về chống suy thoái chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Từ kết quả nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới của Trung ương đề nghị những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành sau hội nghị; chú trọng tuyên truyền, phổ biến đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai tại cơ sở; quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa, bổ sung, tham mưu cấp ủy, chính quyền trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chủ chốt là nghiêm túc triển khai, thực hiện các văn bản của Trung ương

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trương Lưu nhấn mạnh, công tác giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020 – 2025 là bước đầu quan trọng, làm căn cứ, cơ sở cho các bước tiếp theo trong công tác cán bộ sắp đến. Vấn đề đặt ra là, phải từ yêu cầu xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương trong tình hình mới; từ thực tế và yêu cầu đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh để xây dựng phương hướng công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Trên tinh thần chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu, hội nghị tập trung quán triệt Quy định 55 – QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận 10 – KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 10 – CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kết luận 11 – KL/TW, ngày 19/1/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Hướng dẫn 02 – HD/BĐNTW, ngày 16/1/2017 của Ban Đối ngoại Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04 – CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư khóa XII “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 08 – NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn; triển khai Kế hoạch 28 – KH/TU, ngày 21/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương; triển khai công tác lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP