Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

23/12/2021 - 18:05

Tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc chắc tình hình

TTH.VN - Ngày 23/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc, tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tại điểm cầu trực tuyến ở Thừa Thiên Huế

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Cùng chủ trì còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và các lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, năm 2021, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức, nhất là dịch COVID-19 đã đặt ra những vấn đề mới, nhiệm vụ mới đối với công tác tuyên giáo. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, nỗ lực lớn, toàn ngành sớm tham mưu cấp ủy tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội; tăng cường đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch; tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Năm 2022, toàn ngành quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tăng cường hướng về cơ sở, bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, chủ động, kịp thời tham mưu các cấp ủy chỉ đạo thực hiện hiệu quả các lĩnh vực của công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội các địa phương, đơn vị...

Bám sát chủ trương của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2022, ngành tuyên giáo trong toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tham mưu cấp ủy đẩy mạnh công tác tuyên truyền; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; chủ động hơn trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học Bác; làm tốt hơn nữa công tác tham mưu; thực hiện quy chế phối hợp; giáo dục truyền thống; hoạt động khoa giáo; nâng cao năng lực cán bộ tuyên giáo.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khẳng định, thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, góp phần xây dựng cơ sở khoa học vững chắc cho việc hoạch định, thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng; đề cao việc tự học, tự nghiên cứu của cá nhân, xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ngành tuyên giáo chủ động nắm tình hình, tích cực nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục, khoa học, môi trường, y tế và an sinh xã hội; kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết, xử lý các vấn đề bất hợp lý, cản trở quá trình triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trên lĩnh vực khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo, y tế, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nắm chắc tình hình diễn biến của đại dịch COVID -19, chủ động tham mưu cho các cấp ủy chủ trương, giải pháp hiệu quả để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Kịp thời định hướng, nắm bắt, phân tích, đánh giá, dự báo, phối hợp lực đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc; tiếp tục sáng tạo, cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm tới.

Tin, ảnh: Anh Phong

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP