Chính trị - Xã hội Pháp luật - Cuộc sống

07/01/2017 - 08:40

Tăng cường nâng cao hiệu quả giám định tư pháp

TTH.VN - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu các Bộ ngành, địa phương liên quan tăng cường đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.

Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” (Đề án 258) đã được triển khai thực hiện tương đối đồng bộ ở Bộ, ngành trung ương và các địa phương, bước đầu đạt được những chuyển biến tích cực; nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan và người có trách nhiệm về vị trí, vai trò của giám định tư pháp được nâng lên rõ rệt; công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp chặt chẽ và hiệu quả hơn...

Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án 258 còn có những khó khăn và hạn chế, cụ thể: lãnh đạo một số Bộ, cơ quan liên quan chưa đề cao trách nhiệm, chưa thật quan tâm chỉ đạo giải quyết những yêu cầu của công tác giám định tư pháp; việc chậm ban hành các văn bản hướng dẫn làm cho các quy định của pháp luật tố tụng về trưng cầu giám định, đánh giá, sử dụng kết luận giám định chưa được áp dụng thống nhất trong hoạt động tố tụng ở các cấp; công tác giám định tư pháp về pháp y tâm thần, ma túy, tài chính, ngân hàng, tiền tệ, xây dựng, đất đai, môi trường... còn nhiều hạn chế.

Khắc phục dứt điểm những vướng mắc

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng yêu cầu các ngành các cấp cần tăng cường phổ biến, quán triệt về trách nhiệm và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao về giám định tư pháp, góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-BCT của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về việc tiếp tục thực hiện và điều chỉnh nội dung các nhiệm vụ giải pháp của Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" đến năm 2020 gắn với cải cách tư pháp và thực hiện Luật giám định tư pháp, tiếp tục hoàn thiện thể chế giám định tư pháp và tổ chức giám định tư pháp, trong đó có đề án cụ thể về đẩy mạnh xã hội hóa giám định tư pháp ở tất cả các lĩnh vực giám định nhằm phát huy mạnh mẽ các nguồn lực xã hội cho giám định tư pháp (trừ những lĩnh vực liên quan đến bí mật nhà nước); tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám định tư pháp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của hoạt động tố tụng cũng như yêu cầu về giám định tư pháp của các cá nhân, tổ chức; khắc phục dứt điểm những vướng mắc, khó khăn nổi lên thời gian qua trong công tác giám định tư pháp, nhất là giám định phục vụ giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng...

Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn để các Bộ, cơ quan ngang bộ sớm ban hành quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí giám định tư pháp ở các lĩnh vực bảo đảm thực hiện đáp ứng yêu cầu của hoạt động giám định tư pháp.

Các Bộ ngành liên quan chỉ đạo tháo gỡ ngay các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động giám định trong giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế để góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng.

Thành lập thêm Trung tâm pháp y tâm thần

Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế nghiên cứu và quyết định việc thành lập thêm Trung tâm pháp y tâm thần khu vực để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của các địa phương.

Bộ Công an nghiên cứu, phối hợp với địa phương thành lập Trung tâm giám định ma túy trọng điểm ở một số khu vực.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP