01/12/2015 - 08:04

Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục Dự án “Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam” do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ không hoàn lại.

Tổng ngân sách thực hiện Dự án là 15,6 triệu Euro. Trong đó, vốn ODA do EU viện trợ không hoàn lại 14 triệu Euro, UNDP tài trợ 500.000 Euro, vốn đối ứng 1,1 triệu Euro do Bộ Tư pháp bố trí trong ngân sách hàng năm của Bộ.

Dự án được thực hiện từ năm 2015 - 2020 với mục tiêu tăng cường xây dựng pháp quyền thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ dàng tiếp cận hơn.

Cụ thể, Dự án sẽ nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về quyền và cách thực hiện các quyền; tăng cường tiếp cận các hình thức tư vấn, hỗ trợ pháp lý và đại diện bào chữa đối với các vụ việc dân sự và hình sự; hoàn thiện khung pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành về tăng cường khả năng thực hiện quyền và tiếp cận công lý; tăng cường tính liêm chính và minh bạch trong lĩnh vực tư pháp.

 

VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP