21/10/2015 - 17:41

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự và lực lượng vũ trang

TTH - Yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những vấn đề mới và cao hơn, vì vậy, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng các lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao cũng đang đặt ra những yêu cầu mới. Để thực hiện tốt yêu cầu này, điều trước tiên và mang tính quyết định là cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, với quân đội và các lực lượng vũ trang của Đảng.

Quán triệt sâu sắc quan điểm và tư tưởng của Đảng, trong những năm qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt cả hai chức năng, đó là tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương và lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc quyền, các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh toàn diện. Để làm tốt cả 2 chức năng ấy, Đảng bộ luôn vững mạnh cả về chính trị - tư tưởng - tổ chức.

Công tác cán bộ là nội dung luôn được Đảng ủy Quân sự tỉnh và các cấp ủy trực thuộc quan tâm, coi đây là cái gốc của mọi công việc. Việc đề bạt, bổ nhiệm, điều động, đào tạo bồi dưỡng, quy hoạch… được tiến hành đúng quy trình, công khai, dân chủ. Đến nay, cơ bản khắc phục được tình trạng thừa, thiếu, mất cân đối cán bộ. 100% cán bộ các cấp hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có trên 80% hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Phát huy những kết quả đạt được, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này, tôi hy vọng Tỉnh ủy sẽ có những chủ trương, quyết sách, tiếp tục lãnh đạo Đảng bộ Quân sự tỉnh chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt nhằm đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ từ cơ quan về đơn vị, từ chủ lực về địa phương và ngược lại. Tiếp tục mạnh dạn bố trí sắp xếp cán bộ chủ trì trong diện nguồn quy hoạch. Quá trình thực hiện, cấp ủy các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng, khắc phục những khâu yếu, mặt yếu đã được chỉ ra, nhất là trong công tác cán bộ.
Cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức Đảng TSVM, có sức chiến đấu cao, Tỉnh ủy thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng ủy Quân sự các huyện, thị, thành phố vững mạnh, xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn thực sự là hạt nhân lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng - quân sự ở địa phương.

BÁ TRÍ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP