Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

26/11/2021 - 06:20

Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị - tư tưởng

TTH - Công tác chính trị - tư tưởng được Đảng ta luôn đặt lên hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng. Như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13 đặt ra là: Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị; Coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; Tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; Đẩy mạnh xây dựng Đảng về tổ chức; Tiếp tục đổi mới hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TTXVN

 

Xây dựng Đảng về chính trị

Đảng ta luôn khẳng định, lấy Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự chỉ đạo đúng đắn, có hiệu quả của các cấp ủy – khắc phục kịp thời các hạn chế, yếu kém trong đấu tranh bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, phản bác kịp thời các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch.

Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đẩy mạnh chỉnh đốn trong giai đoạn cách mạng hiện nay; mọi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chống cho được “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác tổ chức và cán bộ phải được thể chế hóa, tạo động lực để cán bộ toàn tâm, toàn ý với công việc; đồng thời phải chú trọng phát triển Đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước; ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo.

Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đánh giá về nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục phát triển, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, các cân đối của nền kinh tế được đảm bảo, tốc độ duy trì ở mức cao; Giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ tiếp tục được đổi mới và phát triển đúng hướng; Văn hóa xã hội và dân trí được nâng lên và đạt được những kết quả quan trọng; Quản lý tài nguyên môi trường đang có bước tiến bộ, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu; Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững; Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; Dân chủ XHCN tiếp tục được phát huy, từng bước xây dựng pháp quyền XHCN; Tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương tiếp tục được hoàn thiện, hoạt động có hiệu quả.

Định hướng phát triển và quan điểm chỉ đạo

Trước mắt phải học tập quán triệt các quan điểm tư tưởng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng; trong đó cần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp và của chính quyền cũng như cán bộ, đảng viên về các chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước một cách sâu sắc và tạo cho được sự thống nhất cao. Việc tổ chức thực hiện sớm đi vào cuộc sống; phải nâng cao năng lực về thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong lãnh đạo quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, nhất là người đứng đầu phải nêu cao vai trò gương mẫu, sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Phải kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện tình trạng suy thoái về chính trị, đạo đức lối sống, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm, bệnh lãng phí vô cảm, bệnh thành tích của một bộ phận cán bộ, đảng viên; kết hợp việc xử lý kịp thời những quy định đảng viên không được làm.

Kiên định vận dụng, phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đảm bảo lợi ích cao nhất là lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế bình đẳng cùng có lợi. Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.

Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy dân chủ XHCN; đồng thời phải biết kết hợp sức mạnh thời đại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế tạo cho được nguồn nội lực và ngoại lực. Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Nguyễn Công Hữu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP