04/04/2016 - 20:30

Tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia giám sát cơ chế

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh vừa ký ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa UBND tỉnh và Hội Nông dân tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

Quy chế quy định rõ các hoạt động phối hợp trong quá trình xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh, nhằm phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân. Theo đó, hai bên sẽ tập trung phối hợp tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tạo điều kiện để Hội Nông dân tham gia giám sát cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phối hợp tổ chức thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Hội Nông dân; phối hợp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hội Nông dân và hội viên nông dân.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP