06/12/2021 - 08:10

Tạo sức mạnh đoàn kết, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân

TTH - Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phục vụ lợi ích của Nhân dân; giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, trên cơ sở xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật phải đáp ứng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đồng thời phát huy vai trò của nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Huy động nguồn lực từ nông dân, nông thôn. Cùng với đó, phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có chuẩn mực văn hóa, đạo đức và trình độ quản lý kinh doanh giỏi. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân khởi nghiệp, sáng tạo.

Xây dựng đội ngũ trí thức mạnh về số lượng và chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới. Có cơ chế để phát huy dân chủ, tự do sáng tạo của đội ngũ trí thức; quan tâm đề cao đạo đức, trách nhiệm trong nghiên cứu khoa học.

Chú trọng giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống có văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong lao động, học tập, sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Coi trọng nguồn nhân lực nữ, đây là lực lượng đóng góp rất lớn cho mọi hoạt động xã hội, kinh tế; nhân sĩ, trí thức, khoa học, quản lý Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng.

Tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân. Đó là thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nghiêm chỉnh thực hiện Điều lệ Đảng và những điều đảng viên không được làm theo quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng; đồng thời phải tuân thủ pháp luật, làm gương cho xã hội và đó cũng là đạo đức xã hội. Nghiêm minh xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng dân chủ gây rối nội bộ, làm mất ổn định chính trị - xã hội, làm phương hại đến quyền làm chủ của Nhân dân.

Nguyễn Công Hữu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP