18/01/2017 - 22:05

Tham mưu cho cấp ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề

TTH - Ngày 18/1, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với văn phòng cấp ủy của 18 đảng bộ trực thuộc nhằm đánh giá công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy năm 2016 và bàn nhiệm vụ năm 2017.

Năm 2016, hệ thống văn phòng cấp ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát chương trình công tác để giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy bàn, giải quyết những vấn đề trọng tâm và chủ yếu có tính chiến lược, đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định và xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong năm, đã tham mưu, thẩm định trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành gần 1.100 văn bản; trong đó có chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Năm 2017, văn phòng cấp ủy tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác tham mưu, tổng hợp; trọng tâm là tham mưu cho cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy ban hành các nghị quyết chuyên đề, tạo điều kiện huy động mọi nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. 

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP