Kinh tế Kinh tế

17/06/2016 - 20:17

Thành lập Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

TTH - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định 1070/QĐ-TTg ngày 15/6/2016 về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế và khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý có trưởng ban và không quá 03 phó trưởng ban. trưởng ban, các phó trưởng ban do Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bổ nhiệm. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý, gồm: Văn phòng; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các Văn phòng Đại diện; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Trần Dương

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP