Kinh tế Kinh tế

19/08/2022 - 16:13

Tháo gỡ khó khăn khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

TTH.VN - Ngày 19/8, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG).

Tại cuộc họp

CTMTQG là chương trình đầu tư công nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của từng giai đoạn cụ thể trong phạm vi cả nước, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, xã hội. Trong giai đoạn 2021-2025, Chính phủ đã phê duyệt 3 CTMTQG phải thực hiện gồm: Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chương trình giảm nghèo bền vững.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện 3 CTMTQG tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 theo Nghị quyết 63/NQ-HĐND là 1.863.653 triệu đồng, cụ thể: Ngân sách trung ương hỗ trợ: 1.206.881 triệu đồng. Trong đó: CTMTQG xây dựng nông thôn mới: 352.400 triệu đồng. CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 459.867 triệu đồng. CTMTQG giảm nghèo bền vững: 394.614 triệu đồng. Ngân sách tỉnh đối ứng: 284.555triệu đồng. Ngân sách cấp huyện, cấp xã đối ứng: 372.217 triệu đồng.

Tại cuộc họp, các sở, ngành và các địa phương đã có báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện 3 CTMTQG, đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc và có những đề xuất, kiến nghị trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Kết luận cuộc họp, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị các sở, ban, ngành chuyên môn cần chủ động rà soát lại các văn bản, hướng dẫn trong triển khai thực hiện các CTMTQG. Trong triển khai thực hiện phải có kế hoạch cho từng đơn vị, địa phương. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối để tổng hợp báo cáo, rà soát các thủ tục, có sự kết nối chia sẻ thông tin nhằm thống nhất trong cơ sở dữ liệu; thành lập tổ công tác hỗ trợ trực tiếp cho hai huyện Nam Đông và A Lưới trong triển khai thực hiện các CTMTQG; rà soát, đảm bảo tiến độ trình HĐND tỉnh thông qua sớm nhất để có căn cứ triển khai thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh...

Tin, ảnh: L.Thọ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP