Nhiều nền kinh tế lớn dự báo sẽ suy thoái trong 12 tháng tới

Nomura nhận thấy cả Mỹ và các nền kinh tế khu vực đồng euro đều sẽ suy giảm 1% vào năm 2023.

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP