Kinh tế Kinh tế

01/09/2017 - 10:08

THÔNG BÁO MỜI THẦU (Lựa chọn nhà thầu)

TTH.VN - Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án KOICA

Địa chỉ: 10 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại/fax/email: 0234 935133

Mã số thuế: 3301403061

1. Tên gói thầu: số 3: Toàn bộ phần xây lắp của dự án không tính dự phòng (xây lắp + lán trại + trực tiếp khác + Bảo hiểm xây dựng công trình)

- Loại gói thầu: Trọn gói

Xây lắp     Mua sắm hàng hóa     Phi tư vấn     Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: Gói xây lắp: 51.193.305.000 VND (Năm mươi mốt tỷ một trăm chín mươi ba triệu ba trăm lẻ năm ngàn đồng chẵn)

- Nội dung chính của gói thầu: Cầu đi bộ; Bến thuyền; Sân khấu  biểu diễn ngoài trời; chỉnh trang công viên Lý Tự Trọng; hệ thống giao thông (đường dạo nội bộ); Bậc cấp; Hệ thống điện chiếu sáng; Các hạng mục phụ trợ khác.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 7 tháng.

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên) Xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 05 tháng 09 năm 2017 đến trước 9 giờ, ngày 25 tháng 9 năm 2017

6. Địa điểm phát hành HSMT: Ban Quản lý dự án KOICA; số 10 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế; Điện thoại: 0234 3935133

7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

8. Bảo đảm dự thầu:

- Giá trị bảo đảm dự thầu: 1.500.000.000 đồng VN (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn).

- Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 25 tháng 9 năm 2017

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30, ngày 25 tháng 9 năm 2017

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP