Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

19/01/2011 - 20:38

Thủ tục cấp lại giấy khai sinh và đăng ký lại việc sinh

TTH - Là Việt kiều Mỹ, tôi đang về Việt Nam thăm gia đình và có nguyện vọng nhập quốc tịch tại nơi này. Trước đây tôi sinh ra ở Việt Nam và đã đăng ký hộ tịch tại dây, nhưng trong chiến tranh, toàn bộ bản gốc và bản sao giấy khai sinh (GKS) bị thất lạc. Vậy, tôi phải làm lại GKS như thế nào để thực hiện thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam? (Mai Văn Cát, Việt kiều Mỹ).

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Thứ nhất, theo quy định tại điều 62, Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch (gọi tắt NĐ 158), trong trường hợp bản chính GKS bị mất mà sổ đăng ký khai sinh (SĐKKS) còn lưu trữ thì ông có thể được cấp lại bản chính GKS.

Theo quy định tại khoản 2, điều 62 và điều 64 NĐ 158 thì thẩm quyền cấp lại bản chính GKS trong trường hợp của ông thuộc Sở Tư pháp (TP) mà trong địa hạt tỉnh (thành phố) đó trước đây ông đã đăng ký hộ tịch. Theo điều 63 NĐ 158 quy định về thủ tục xin cấp lại bản chính GKS thì thủ tục cần là:
1) Nộp tờ khai (theo mẫu);
2) Sau khi nhận tờ khai, cán bộ hộ tịch của Sở TP căn cứ vào SĐKKS đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính GKS và ghi rõ “cấp lại” dưới tiêu đề của bản chính GKS, giám đốc Sở TP ký và cấp cho ông một bản chính GKS mới. Trong cột ghi chú của SĐKKS phải ghi rõ “đã cấp lại bản chính GKS ngày... tháng... năm...”. Thời gian thực hiện thủ tục nêu trên là năm ngày, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá năm ngày.
Thứ hai, nếu bị mất hết bản sao, bản chính GKS mà SĐKKS không còn lưu trữ, theo quy định tại điều 58 NĐ 158, ông có thể đề nghị Sở TP thực hiện đăng ký lại việc sinh.
Điều 59 NĐ 158 quy định thủ tục như sau:
1) Nộp tờ khai (theo mẫu). Nếu việc sinh trước đây đăng ký tại UBND cấp xã thì phải có xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng ký việc sinh. Theo điểm a, khoản 7, mục II, Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 2-6-2008 của Bộ TP hướng dẫn NĐ 158, trường hợp UBND cấp xã không có căn cứ để xác định ông đã đăng ký hộ tịch thì UBND cấp xã chỉ xác nhận về việc sổ đăng ký hộ tịch của năm đó không còn lưu trữ; nếu hộ tịch trước đây được đăng ký tại UBND cấp huyện thì do UBND cấp huyện xác nhận. Trường hợp xác nhận về việc sổ hộ tịch không còn lưu trữ được thay cho xác nhận ông đã đăng ký hộ tịch;
2) Trong thời hạn năm ngày, kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ hộ tịch của Sở TP ghi vào SĐKKS và bản chính GKS. Giám đốc Sở TP ký và cấp cho ông một bản chính GKS. Trong cột ghi chú của sổ hộ tịch và dưới tiêu đề của bản chính giấy tờ hộ tịch phải ghi rõ “đăng ký lại”. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá năm ngày;
3) Nếu ông đã thôi quốc tịch Việt Nam và nhập quốc tịch nước ngoài thì phần ghi về quốc tịch của ông trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch hiện tại của ông được ghi chú vào sổ hộ tịch và mặt sau của giấy tờ hộ tịch.
Như vậy, ông có thể liên hệ để thực hiện việc xin cấp lại GKS hoặc đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật nêu trên.
 Bùi Vĩnh (ghi)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP