Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

31/08/2019 - 06:23

50 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

TTH - "Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên…", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà nhấn mạnh khi nói về việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà

Ông đánh giá như thế nào về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thời gian qua ở Thừa Thiên Huế?

Nhờ học và làm theo Bác mà đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong tỉnh không ngừng trưởng thành; nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn được nâng lên; ý thức tự giác, trách nhiệm và gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao không ngừng được nâng cao.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo hiệu ứng tích cực để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; công tác cải cách hành chính, sửa đổi lối làm việc tiếp tục có những chuyển biến rõ nét; tinh thần, thái độ và hiệu quả phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có sự chuyển biến tích cực.

Thông qua việc học Bác đã góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: TL

Có những điển hình nào mới cần học tập, nhân rộng thưa ông?

Từ học tập, lao động, sản xuất, chiến đấu và công tác, ở mỗi ngành, mỗi cấp đã xuất hiện rất nhiều tấm gương điển hình trong “học tập” và  “làm theo” Bác.

Trong dịp sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05, các cấp, các ngành đã biểu dương, tôn vinh hàng trăm tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu. Ở cấp tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã biểu dương, tôn vinh 20 tập thể và 17 cá nhân đạt thành tích cao trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã giới thiệu 1 tập thể và 2 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen là: Đảng bộ phường Hương Xuân (TX. Hương Trà); đồng chí Trương Như Sơn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phú Vang; đồng chí Hồ Văn Nhiên, Thiếu tá, Trợ lý Chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Đông. Đây là những điển hình cần học tập, nhân rộng trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà về cơ sở tại huyện Quảng Điền

Việc học và làm theo Bác từng được tỉnh chỉ ra là có nơi, có lúc còn hình thức, chưa cụ thể... Vậy việc khắc phục như thế nào, thưa ông?

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, trong đó có nội dung về việc học tập và làm theo Bác có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, chưa cụ thể…

Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện trong từng năm và theo định kỳ hàng quý, hàng tháng. Trong đó, xác định việc khắc phục hạn chế nêu trên là nhiệm vụ thường xuyên và phải đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ hàng tháng của các tổ chức Đảng, đoàn thể để lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng thực hiện. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, khảo sát, giao ban, sơ kết việc thực hiện để kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện. Việc học tập và làm theo Bác đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và tình cảm cách mạng, thúc đẩy mạnh mẽ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ra sức lao động sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông đánh giá như thế nào về công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng hiện nay của tỉnh?

Thấm nhuần và nghiêm túc thực hiện những điều căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc về công tác xây dựng Đảng, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, thời gian qua, Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh; luôn ý thức tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Thông qua thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện nay, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Các tổ chức Đảng được củng cố, kiện toàn. Công tác phê bình, tự phê bình được tiến hành thường xuyên, đi vào thực chất đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới. Công tác phát triển Đảng được chú trọng, chất lượng đảng viên mới được nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tiến hành kịp thời, bảo đảm quy trình, quy định và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Tinh thần đoàn kết, nhất trí trong Đảng được nâng cao, thực sự là hạt nhân và tạo sự lan tỏa về tinh thần đoàn kết trong toàn xã hội.

Vậy thưa ông, tỉnh sẽ có những giải pháp gì để lãnh đạo hiệu quả hơn việc thực hiện Di chúc của Bác cũng như đưa Chỉ thị 05 ngày càng đi vào cuộc sống?

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; qua đó, khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Xác định rõ việc thực hiện Di Chúc của Bác Hồ là việc làm thường xuyên và lâu dài.

Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên trên cơ sở bám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Gắn phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra; tập trung chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chú trọng hơn nữa việc mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế của tỉnh trong hội nhập quốc; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, hội nhập quốc tế, tạo đồng thuận trong tỉnh và tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế gắn với đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; tiếp tục khẳng định giá trị bất hủ của Di chúc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ANH PHONG (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP