02/08/2012 - 03:17

Thực hiện nghiêm những điều đảng viên không được làm

TTH - Những năm gần đây, không ít cám dỗ trong cơ chế thị trường đã tác động tiêu cực đến tư tưởng và lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền... Vì vậy, cùng với việc đề cao công tác tự tu dưỡng, rèn luyện, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã thảo luận, nhất trí thông qua Quy định số 47-QĐ-T.Ư với những điều khoản hết sức chặt chẽ như những khuôn phép để tất cả đảng viên thi hành, như Điều 8: “Quan liêu, thiếu trách nhiệm, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ. Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác…”.

Điều 15 quy định: Không được “dùng công quỹ để thăm viếng, tiếp khách, tặng quà, xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá tiêu chuẩn, định mức hoặc trái quy định…”.

Đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, nâng cao sức mạnh, tính chiến đấu trong Đảng. Ảnh: Anh Phong

Quy định số 47-QĐ/T.Ư là sự cụ thể hóa Điều lệ Đảng, chuẩn mực để đảng viên thực hiện; là tiêu chí để đảng viên phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; là cơ sở để quần chúng giám sát, kiểm tra, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; là căn cứ để xem xét, xử lý vi phạm của đảng viên. Quy định còn giúp các tổ chức Đảng tháo gỡ những vướng mắc khi xử lý các tình huống ở cơ sở, hạn chế những biểu hiện tiêu cực...

Trong quá trình thực hiện quy định, nhìn chung, các tổ chức Đảng và đảng viên đã nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa và tác dụng to lớn của quy định. Nhiều tổ chức Đảng đã đưa việc thực hiện quy định vào sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, chi bộ, coi đó là nội dung của tự phê bình và phê bình, là tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng hằng năm.

Tuy nhiên, do nhận thức chưa thật đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của quy định, một số tổ chức Đảng chưa tích cực tổ chức triển khai; quá trình thực hiện, không thường xuyên bám sát đôn đốc, kiểm tra. Không ít đảng viên còn vi phạm quy định, có cả những vi phạm nghiêm trọng, nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Để thực hiện có hiệu quả thiết thực, các cấp ủy Đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai quy định và định kỳ hằng năm, có tổng kết, báo cáo với cấp ủy cấp trên tình hình thực hiện quy định.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ ý nghĩa, mục đích, tác dụng và nội dung của quy định cho cán bộ, đảng viên để có nhận thức đúng đắn, sâu sắc và chấp hành nghiêm chỉnh. Các cấp ủy, nhất là cấp ủy cơ sở tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung quy định cho các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân biết để tham gia giám sát đảng viên và tổ chức Đảng.

Các cuộc sinh hoạt tự phê bình và phê bình muốn đạt hiệu quả thiết thực đòi hỏi tính tự giác cao của chính bản thân đảng viên, sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý và sự tham gia nhiệt tình của đông đảo quần chúng. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, của các phương tiện thông tin đại chúng và công luận. Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt để quần chúng góp ý phê bình đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt kiểm tra theo chuyên đề việc chấp hành quy định đối với tổ chức Đảng và đảng viên, giúp tổ chức Đảng và đảng viên khắc phục, sửa chữa kịp thời những yếu kém, khuyết điểm.

Ủy ban kiểm tra các cấp làm tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm gắn với việc xem xét, giải quyết tố cáo để kịp thời phát hiện, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm; chỉ đạo kiểm tra các tổ chức Đảng thuộc phạm vi quản lý có khuyết điểm trong việc buông lỏng công tác lãnh đạo, kiểm tra thực hiện quy định dẫn tới nhiều đảng viên vi phạm. Những đảng viên vi phạm quy định này phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm nhất định sẽ góp phần đẩy lùi “sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc… của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.

Chiến Hữu-Văn Chính

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP