21/07/2016 - 19:11

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phải công khai, minh bạch, hiệu quả

TTH - Ngày 21/7, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2016. Ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, các cấp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở; trọng tâm là gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và HĐND các cấp. Đồng thời, tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm của Trung ương gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế- xã hội, những bức xúc của Nhân dân.                                                 

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Thanh Hà đề nghị các thành viên ban chỉ đạo cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, quán triệt các quan điểm của Đảng, chủ trương của Nhà nước về xây dựng QCDC cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phổ biến sâu rộng trong các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về thực hiện QCDC ở cơ sở nơi làm việc; chỉ đạo các cơ quan Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định đã ban hành cho phù hợp với thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Các công việc phải được triển khai công khai, minh bạch: cần tạo cơ chế để người dân có quyền được thông tin; được bàn bạc những vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân; những kiến nghị của Nhân dân phải được giải quyết triệt để, hiệu quả, không mang tính hình thức…

Thái Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP