Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

12/11/2016 - 05:31

Thực sự hành động để tạo dựng niềm tin

TTH - Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... là những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được đông đảo cán bộ, đảng viên đồng tình, đón nhận.

Ông Lê Thanh Vang, Bí thư Đảng ủy phường Trường An:

Quyết tâm khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng

Điều chúng tôi quan tâm nhất và cũng là điểm mới trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chính là Ban Chấp hành TW Đảng đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ giữ cương vị cao hiện nay. Trong đó, nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo những nhận thức, quan điểm sai trái, lệch lạc; không hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao...

Những nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là cơ sở để các cá nhân và tập thể Đảng ủy phường nhìn rõ và tập trung khắc phục, sửa chữa những tồn tại, hạn chế. Đó là, công tác tổ chức cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu; một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tinh thần gương mẫu, chưa thực sự sâu sát thực tế cơ sở. Là người đứng đầu, bản thân tôi cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quyết tâm khắc phục bằng được những hạn chế này trong thời gian sớm nhất. Đó cũng là cách để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); các chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố và của Đảng bộ phường.

Ông Nguyễn Phúc, cán bộ hưu trí, phường Phú Hiệp:

Tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên

Nghị quyết chỉ rõ các nguy cơ và những biểu hiện suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên thể hiện rõ ở chỗ: sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, hám danh, tham nhũng, ham quyền lực; bè phái cục bộ, mất đoàn kết; quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc của dân. Dù mới là những tiếp nhận ban đầu đối với Nghị quyết TW4 (khóa XII), nhưng bản thân tôi nhận thấy rõ về nguy cơ cần phải được khắc phục ngay trong công tác tổ chức và xây dựng Đảng.

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là phải tiếp nhận và thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, hiệu quả. Về biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, có nhiều mức độ khác nhau, nên không thể tự xem thường, kể cả trong suy nghĩ, trong trò chuyện hàng ngày, có điều gì chưa đúng cần phải khắc phục ngay.

Theo tôi, để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng cần xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức Đảng và Nhân dân. Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Các cấp ủy Đảng cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Với tinh thần, quyết tâm cao của Trung ương đến địa phương, tôi tin tưởng, Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII sớm đi vào thực tiễn, tạo niềm tin mới trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân.

Bà Phan Thị Mai, kiệt 28 Minh Mạng, phường Thủy Xuân:

Đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những việc làm, hành động thiết thực

Cái mới của Nghị quyết lần này là Ban Chấp hành TW Đảng đã thẳng thắn chỉ ra một cách có hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực thù địch đi ngược lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Làm thế nào để đưa Nghị quyết lần này sớm đi vào thực tiễn cuộc sống là vấn đề cần quan tâm. Phải làm thực sự, làm mạnh để xử lý những vấn đề tồn tại. Thực tế cho thấy, một số cán bộ hiện nay còn xa dân, còn tỏ thái độ không đúng mực với Nhân dân khi họ cần đến cơ quan công quyền. Vậy, các cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan, ban, ngành quản lý cán bộ, đảng viên phải cương quyết xử lý, chứ không nể nang, né tránh, ngại va chạm.

Muốn vậy, các cấp ủy đảng cần sắp xếp lại bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tách cung ứng dịch vụ công và quản lý sản xuất kinh doanh ra khỏi chức năng quản lý Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan quản lý Nhà nước; khắc phục được tình trạng quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu của cán bộ, công chức...

ANH PHONG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP