Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

22/03/2016 - 07:51

CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 – 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Tích cực, khẩn trương

TTH - Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Thừa Thiên Huế đã thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh để chỉ đạo, triển khai một số công việc liên quan đến công tác bầu cử theo đúng thời gian, trình tự quy định. Đến nay, các nhiệm vụ đề ra đều cơ bản hoàn thành đúng kế hoạch.

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước nói chung và tỉnh nói riêng; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, ngay sau khi nhận được các văn bản quy định của Trung ương, tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức bầu cử tại địa phương.

UBBC tỉnh họp rà soát công tác chuẩn bị bầu cử

Theo đó, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 25/01/2016 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; UBND tỉnh đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh và có Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/02/2016 về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng ban hành kế hoạch, thông tri về việc triển khai thực hiện công tác bầu cử ngày từ tháng 01/2016.

Ngày 3/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Hội nghị còn có sự tham gia của lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn và trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh để việc chỉ đạo, triển khai được sâu sát, kịp thời, nhất là đối với cấp cơ sở.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Ủy ban Bầu cử tỉnh đề xuất và được Hội đồng Bầu cử quốc gia thông báo ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của tỉnh. Theo đó, Thừa Thiên Huế được bầu 7 đại biểu Quốc hội. Cụ thể, đơn vị số 1 (gồm thị xã Hương Trà và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới) được bầu 2 đại biểu; đơn vị số 2 (gồm TP Huế và thị xã Hương Thủy) được bầu 3 đại biểu; đơn vị số 3 (gồm các huyện Phú Vang, Phú Lộc và Nam Đông) được bầu 2 đại biểu. Đối với bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, ngày 22/2, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, số đại biểu được bầu là 53; tổng số đơn vị bầu cử là 14, bao gồm: số đơn vị bầu 5 đại biểu là 4 đơn vị; số đơn vị bầu 4 đại biểu là 3 đơn vị; số đơn vị bầu 03 đại biểu là 7 đơn vị.

Việc thành lập các tổ chức phụ trách công tác bầu cử các cấp được tiến hành khẩn trương theo quy định. Ngày 1/2, sau khi thống nhất với Thường trực HĐND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-UBND về việc thành lập Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 (gồm 25 đồng chí, do đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Ủy ban Bầu cử; 4 Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử và 20 ủy viên). Đến ngày 5/2, các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập 9 Ủy ban Bầu cử cấp huyện và đến ngày 6/2, các xã, phường, thị trấn đã thành lập 152 Ủy ban Bầu cử cấp xã. Sau khi thành lập, Ủy ban Bầu cử các cấp phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên và thành lập Tổ chuyên viên giúp việc ở mỗi cấp để trực tiếp tham mưu, giúp việc trong công tác bầu cử ở cấp mình.

Công tác hiệp thương giới thiệu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được tỉnh triển khai kịp thời ngay sau Tết Nguyên đán. Trên cơ sở dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng đại biểu được bầu, ngày 17/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian từ ngày 15 đến 17/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cùng cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trên địa bàn.

Bên cạnh các nội dung công việc được triển khai theo kế hoạch, tỉnh đã chú trọng công tác tuyên truyền về công tác bầu cử để các tầng lớp Nhân dân được nắm bắt thông tin và tích cực hưởng ứng, góp phần cho sự thành công tốt đẹp của đợt bầu cử tại tỉnh nhà. Theo Kế hoạch số 5/KH-UBND ngày 7/1/2016 của UBND tỉnh về việc phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016, trong đó có nội dung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện… tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trước, trong và sau thời gian diễn ra cuộc bầu cử nhằm làm cho ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Ngày 22/2, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-HĐPHCTPBGDPL về tuyên truyền phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Nhìn chung, công tác triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang diễn ra tích cực, khẩn trương theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh. Với sự chuẩn bị chu đáo, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, hy vọng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại tỉnh nhà sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Cái Vĩnh Tuấn - UVTV Tỉnh ủy

Giám đốc Sở Nội vụ

Phó Chủ tịch kiêm Thư ký

Ủy ban Bầu cử tỉnh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP