Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

30/07/2021 - 07:45

Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2021)

Tiếp bước truyền thống vẻ vang, nâng cao vị thế, vai trò công tác tuyên giáo trong tình hình mới

TTH - Ngày 1/8/1930 đánh dấu mốc son quan trọng trong lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khi Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng phát hành tài liệu tuyên truyền nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế đỏ 1/8, kêu gọi các giai cấp, tầng lớp chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên bang Xô Viết. Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa XVIII) quyết định lấy ngày 1/8 là Ngày truyền thống ngành Tư tưởng - văn hóa của Đảng (nay là Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng).

Đội ngũ làm công tác tuyên truyền (báo cáo viên, tuyên truyền viên) cần được bồi dưỡng, đào tạo để có đủ tri thức, nghiệp vụ và nâng cao tính chuyên nghiệp. Ảnh: BTG

Những đóng góp quan trọng vào thành quả cách mạng 

Công tác tư tưởng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời kỳ vận động thành lập Đảng, những hoạt động truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào nước ta của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng với công tác giáo dục, huấn luyện cán bộ, tạo ra những hạt giống đỏ cho phong trào cách mạng chính là những hoạt động đầu tiên, đặt nền móng cho ngành tuyên giáo của Đảng ta.

Là lĩnh vực công tác đặc biệt của Đảng, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo tạo nên sức mạnh chính trị - tinh thần; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cống hiến, hy sinh vì lợi ích cao cả của Đảng, của đất nước và dân tộc; góp phần đưa cách mạng Việt Nam lập nên những dấu mốc chói lọi trong lịch sử dân tộc: Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến thần kỳ chống thực dân, đế quốc và ngày nay, cả dân tộc ta đang vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng đất nước Việt Nam thành một nước xã hội chủ nghĩa hùng cường. Những thành tựu vĩ đại của cách mạng nước ta từ khi có Đảng luôn có phần đóng góp ban đầu và hết sức quan trọng của ngành Tuyên giáo.

Ở Thừa Thiên Huế, chỉ hơn hai tháng sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tháng 4/1930, Đảng bộ tỉnh được thành lập và là một trong những đảng bộ được thành lập sớm trong cả nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác tư tưởng đã phát huy sứ mệnh tiên phong trong việc truyên truyền, giác ngộ và vận động các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo nên những cao trào cách mạng sôi nổi trong giai đoạn 1930 - 1945. Cùng với nhân dân cả nước, mùa thu năm 1945, nhân dân Thừa Thiên Huế đã tham gia tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.

Trải qua hai cuộc kháng chiến, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh đã trực tiếp cổ vũ, động viên tinh thần yêu nước của nhân dân tỉnh nhà, cùng với cả dân tộc hoàn thành sự nghiệp giành độc lập, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối. Bước vào thời kỳ mới, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh tập trung phục vụ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với những thành tựu hết sức to lớn.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động

Từ thực tiễn phong phú và sinh động trong suốt 91 năm qua, trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, vị thế xứng đáng với tầm quan trọng và tính chất đi trước mở đường của công tác tư tưởng, trong đó cần tập trung một số vấn đề sau:

Luôn thấm nhuần và thực hiện phương châm “công tác tư tưởng phải đi trước một bước” trong triển khai thực hiện nhiệm vụ ở tất cả các cấp, các ngành. Công tác tuyên giáo cần thâm nhập sâu, nhanh nhạy nắm bắt và phản ánh cho được thực tế cuộc sống, những vấn đề do thực tiễn đặt ra; tham mưu, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi phục vụ cho sự lãnh đạo của cấp ủy. Để làm tốt vấn đề này, công tác phối hợp giữa ngành tuyên giáo với các cấp, các ngành cần phải được thực hiện tốt hơn nữa, chặt chẽ hơn nữa, tránh tình trạng khi có vấn đề nổi lên thì ngành tuyên giáo mới biết.

Công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác tuyên giáo. Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, cần phải nắm vững, ứng dụng và khai thác hiệu quả công nghệ truyền thông. Phát huy tốt hơn nữa vai trò định hướng thông tin, tuyên truyền của báo chí, xuất bản. Đội ngũ làm công tác tuyên truyền (báo cáo viên, tuyên truyền viên) cần được bồi dưỡng, đào tạo để có đủ tri thức, nghiệp vụ và nâng cao tính chuyên nghiệp.

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch vừa là nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết trước mắt vừa là nhiệm vụ có tính chiến lược lâu dài. Để làm tốt nhiệm vụ này, mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ tuyên giáo nói riêng phải thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường, quan điểm, trau dồi lý luận chính trị để có đủ năng lực thực hiện yêu cầu sắc bén, thuyết phục trong công tác tư tưởng.

Vấn đề mang tính quyết định để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên giáo là vấn đề đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Việc lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo trong giai đoạn hiện nay, ngoài việc phải đáp ứng những yêu cầu chung về tiêu chuẩn cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước cần thiết phải đặt ra yêu cầu bổ sung về nghiệp vụ, kỹ năng (như kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng thuyết trình, báo cáo, giảng dạy...).

Là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, mỗi cán bộ làm công tác tuyên giáo phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống, đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cống hiến sức mình, cùng với các lực lượng trong hệ thống chính trị chung sức xây dựng đất nước, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị. 

Hoàng Khánh Hùng

UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP