16/11/2015 - 20:10

Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt

TTH - Nhân 65 năm Ngày truyền thống công tác Đối ngoại nhân dân (17/11/1950 - 17/11/2015), phóng viên Báo Thừa Thiên Huế đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

 

Ngày 17/11/1950 đã được Đảng và Nhà nước xác định là ngày truyền thống Đối ngoại nhân dân. Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương về công tác đối ngoại nhân dân trong thời kỳ mới. Vậy, xin đồng chí cho biết về quá trình triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thời gian qua?

Đối ngoại nhân dân là một trong ba bộ phận quan trọng của công tác đối ngoại ở nước ta (đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân), đã và đang góp phần tích cực vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Quán triệt sâu sắc tinh thần của Chỉ thị 44-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) về “Mở rộng và đổi mới hoạt động đối ngoại nhân dân”, Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt Chỉ thị 44-CT/TU và ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với công tác đối ngoại nhân dân; xây dựng và tăng cường tình cảm hữu nghị của nhân dân các nước với Nhân dân Thừa Thiên Huế và của Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với nhân dân các nước. Tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ rộng rãi của bạn bè quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập, vận động các nguồn lực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQVN tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi làm việc với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, qua đó đánh giá kết quả thực hiện các chỉ thị của Đảng, kế hoạch của Tỉnh ủy và định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân theo từng giai đoạn, trong từng thời kỳ. Các hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh ta như giao lưu, quan hệ hữu nghị, hợp tác, kết nghĩa với các đối tác nước ngoài ngày càng được mở rộng và phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Chỉ đạo các cấp uỷ Đảng tổ chức tổng kết Chỉ thị 27-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khoá VII) và triển khai Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam”. Đảm bảo về biên chế cán bộ, kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất và tạo cơ chế để Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh tổ chức các hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, chỉ đạo tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh những quy chế, quy định, liên quan đến hoạt động đối ngoại nhân dân nhằm đổi mới, nâng cao và phát huy mạnh mẽ hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân.

Đại hội tỉnh Đảng bộ Thừa Thiên Huế vừa kết thúc tốt đẹp, xin đồng chí cho biết kế hoạch nội dung của tỉnh đối với công tác đối ngoại trong thời gian tới?

Để công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại nhân dân nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV khẳng định: Phát huy vị thế đối ngoại của thành phố Huế - “Thành phố văn hoá ASEAN”, “Thành phố bền vững môi trường của ASEAN” để tăng cường hợp tác, mở rộng quan hệ đối ngoại, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế Thừa Thiên Huế. Tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt với các địa phương kết nghĩa, các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn và các đối tác quan trọng nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, tranh thủ tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên để bảo đảm sự phát triển ổn định và bền vững; đặc biệt chú trọng thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện, thiết thực, hiệu quả với các tỉnh của nước bạn Lào.

Bên cạnh đó, phải nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương về đối ngoại và kinh tế đối ngoại; đẩy mạnh thông tin đối ngoại để tranh thủ, kêu gọi các nguồn đầu tư, các nguồn vốn viện trợ để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về biên giới, kịp thời giải quyết các vấn đề biên giới, lãnh thổ. Chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ làm công tác đối ngoại; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đối ngoại cho cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành để đáp ứng nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Minh Quý (thực hiện)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP