Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

26/01/2021 - 11:45

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng

TTH.VN - Đúng 8 giờ ngày 26/1, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và tham gia Đoàn Chủ tịch của Đại hội. Tham gia Đại hội còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội.

Đại diện Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu; các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh do UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu dẫn đầu tham dự Đại hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn

Mở đầu phiên khai mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Đại hội có nhiệm vụ tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011).

Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045; đánh giá công tác xây dựng Đảng và kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Đây là những nhiệm vụ trọng đại và hết sức vẻ vang toàn Đảng, toàn dân đã giao cho Đại hội. Đại hội XIII xác định tầm nhìn xa hơn đến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt ra mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể phải hoàn thành cho mỗi chặng đường; thể hiện rõ tính kế thừa và phát triển, tính liên tục và hoàn chỉnh trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội và khẳng định: Đại hội XIII diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen, nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Cán bộ, đảng viên Nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đà phát triển đất nước nhanh, bền vững.

“Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với hướng đi đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ toàn Đảng, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta”, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định và chính thức khai mạc Đại hội.

Đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Sau lễ khai mạc, Đại hội nghe Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Báo cáo không chỉ tổng kết, nhìn lại 35 năm đổi mới mà đã rút ra được 5 bài học kinh nghiệm quý báu.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu và Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội XIII

Đó là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên; công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc”; trong lãnh, chỉ đạo phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; thể chế phát triển là luôn đảm bảo hài hòa giữ kiên định, đổi mới và kế thừa, phát triển; chủ động nghiên cứu, năm bắt, dự báo đúng tình hình và tuyệt đối không được để bị đồng, bất ngờ.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội XIII và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo: Quan điểm chỉ đạo cơ bản của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta là kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước; động lực và nguồn lực quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.

Nhiệm kỳ Đại hội XIII là dấu mốc, bước chuyển quan trọng để đưa đất nước ta bước vào một giai đoạn phát triển mới với những nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đổi mới mạnh mẽ, có hiệu quả mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; khơi dậy tinh thần, ý chí, quyết tâm phát triển đất nước; giữ vững độc lập, tự chủ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ, quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, tăng cường các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Mục tiêu hướng đến năm 2025 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Đại hội cũng đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục làm việc với phần thảo luận tổ của các Đoàn đại biểu tham dự Đại hội.

Tin, ảnh: Anh Phong 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP