Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

24/01/2022 - 05:50

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng với điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội (Hà Nội) và các điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương Ảnh: TTXVN

Nghị quyết của Đảng gắn bó mật thiết với lợi ích thiết thực phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Nhân dân.

Lâu nay trở thành nề nếp cứ đến cuối năm, cấp ủy chuẩn bị nội dung công tác năm sau, đến đầu năm ra nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chính trị khác; sau đó triển khai xuống các tổ chức Đảng trực thuộc. Nhiều đảng bộ đã hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Tuy nhiên, có những Đảng bộ nội dung, mục tiêu cụ thể, nhưng cơ sở để thực hiện mục tiêu đó lại chưa được điều tra, nghiên cứu đầy đủ, nên cuối năm kiểm điểm một số chỉ tiêu không hoàn thành, như: nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nhưng giải pháp, biện pháp thế nào, vốn huy động trong dân được bao nhiêu... Hay mục tiêu xây dựng đô thị văn minh có rất nhiều nội dung như: vệ sinh môi trường, cơ sở hạ tầng, điện - đường - trường - trạm, hệ thống thoát nước; quản lý dân cư… đòi hỏi mọi người dân phải tham gia. Thực hiện chủ trương “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng” thực sự là một cuộc vận động đòi hỏi công tác tuyên truyền, tổ chức phải đồng bộ mới đạt được kết quả.

Như cuộc vận động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chủ nhật vì cộng đồng”… chưa thành phong trào của toàn dân, mà chỉ huy động được lực lượng thanh niên, cán bộ các cơ quan, còn một số bộ phận người dân đang ở ngoài cuộc. Nhiều bà con sẵn sàng hiến đất, mở rộng đường kiệt, nhưng cũng không ít người dân lấn chiếm đất công, nhưng chính quyền không kiên quyết xử lý…

Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành nghị quyết khi cần thiết, hợp lý, thiết thực, ngắn gọn, khả thi..., phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, giám sát chặt chẽ; việc cụ thể hóa, thể chế hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết, coi trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết và có kết luận của các cấp ủy Đảng, đánh giá đúng hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết của Đảng gắn bó mật thiết với lợi ích thiết thực phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân và chịu trách nhiệm trước Nhân dân của cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông suốt, kịp thời, đúng đắn của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp; phát huy vai trò nêu gương, thúc đẩy đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan, lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ cơ sở; xây dựng và thực hiện phong cách làm việc khoa học, tập thể, dân chủ, trọng dân, gần dân, hiểu dân, vì dân; bám sát thực tiễn, cầu thị học hỏi, nói đi đôi với làm. Phải xử lý kịp thời những kiến nghị, đề xuất, ý nguyện của đa số Nhân dân, tránh hiện tượng nể nang, né tránh.

Các tổ chức Đảng và đảng viên, nhất là các đảng viên trong cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội phải gương mẫu, tuân thủ hiến pháp, pháp luật, vừa phải nêu cao vai trò tiền phong trong thực hiện chủ trương, đường lối, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, nơi cư trú.

Phát huy cho được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, vượt qua đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong giai đoạn khó khăn này.

Nguyễn Công Hữu

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP