Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

29/07/2016 - 08:45

Tiếp tục sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị Sơ kết công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp năm 2015-2016, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2020.

Theo thông báo kết luận, Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị là chủ trương đúng đắn của Đảng về sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã có Chương trình kế hoạch triển khai thực hiện số 686/2014/QĐ-TTg, ngày 11/5/2014, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; tổ chức 2 hội nghị triển khai, hướng dẫn thực hiện.

Các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã quan tâm và tích cực triển khai, thực hiện, đạt kết quả bước đầu. Văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành cũng đã ban hành tương đối đầy đủ tạo khuôn khổ pháp lý cho tổ chức thực hiện; đã tổ chức các đoàn kiểm tra, hướng dẫn thực hiện. Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hầu hết các Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của các Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước. Công tác sắp xếp, đổi mới các doanh nghiệp đã được triển khai khá tích cực, với nhiều hình thức sắp xếp, kết quả đạt được là rõ nét và toàn diện, mô hình chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, công ty cổ phần đã có một số nơi làm tốt, có hiệu quả, khẳng định chủ trương chuyển đổi là đúng.

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới các Bộ, ngành, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt quan điểm, tư tưởng, chủ trương, mục tiêu sắp xếp, đổi mới và phát triển các công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến cho doanh nghiệp, người dân hiểu rõ về chủ trương sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của Đảng và Nhà nước.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 135/2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005 về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh. Hoàn thành trong quý III/2016.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các hình thức sắp xếp quy định tại Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả công ty nông lâm nghiệp theo Nghị quyết số 112/2015/QH13 năm 2015 của Quốc hội trong năm 2016.

UBND các tỉnh, thành phố có công ty nông, lâm nghiệp tích cực triển khai phương án tổng thể sắp xếp các công ty nông, lâm nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, báo cáo kịp thời khó khăn vướng mắc, cần thiết đề nghị điều chỉnh, bổ sung phương án.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP