Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

05/10/2019 - 06:00

Tiếp tục tăng cường đoàn kết trong Đảng

TTH - Những điều cuối cùng trước lúc đi xa Người dặn lại chúng ta về củng cố đoàn kết trong Đảng vẫn còn nguyên những giá trị lý luận và thực tiễn sau độ lùi lịch sử của quãng thời gian 50 năm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người khởi xướng, xây dựng và hết lòng chăm lo khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Tư liệu Bảo tàng Hồ Chí Minh

1. Sức mạnh đoàn kết của Nhân dân Việt Nam đã làm nên chiến thắng trước nhiều kẻ thù xâm lược hung bạo trong lịch sử. Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển lên một tầm cao mới. Đại đoàn kết là đường lối chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam, trở thành một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Để đoàn kết toàn dân, trước hết Đảng phải đoàn kết thành một khối vững mạnh, là hạt nhân, hình mẫu để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng Đảng vững mạnh và đoàn kết, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong khối đoàn kết vững mạnh luôn là mối quan tâm lo lắng hàng đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người đã nhìn rõ nguy cơ suy yếu sức mạnh đấu tranh do sự phân tán, mất đoàn kết của các tổ chức cộng sản đầu tiên để kịp thời tổ chức Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng đầu năm 1930. “Đảng có vững mạnh cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”- Nguyễn Ái Quốc đã viết như vậy. Và bằng cả uy tín từ bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã gắn kết được những người cộng sản Việt Nam thành một khối, khai sinh Đảng Cộng sản Việt Nam. Kể từ đó, suốt cuộc đời cách mạng của mình cho đến phút cuối cùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tâm huyết để xây dựng và củng cố khối đoàn kết vững chắc trong nội bộ Đảng, để Đảng luôn có sức mạnh lãnh đạo Nhân dân làm cách mạng.

Nhờ xây dựng được một đảng cách mạng tiên phong có tư tưởng, cương lĩnh, đường lối đúng đắn; có tổ chức chặt chẽ, đoàn kết thống nhất; gắn bó với Nhân dân, với dân tộc, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, phụng sự Nhân dân nên Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện đã được Nhân dân Việt Nam thừa nhận là đội tiên phong của mình, đại diện cho lợi ích của dân tộc.

2. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ nguyên nhân những thắng lợi của cách mạng Việt Nam là nhờ đoàn kết - đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và Đảng lãnh đạo đoàn kết toàn dân: “Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo Nhân dân ta hăng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của Nhân dân ta” (Di chúc). Để đạt được những thắng lợi trong hiện tại và tương lai, chúng ta phải trân trọng, tự hào về truyền thống quý báu đó để tiếp tục phát huy những điều tốt đẹp của quá khứ vẻ vang.

Cũng trong những dòng cuối cùng để lại cho chúng ta, một lần nữa Chủ tịch Hồ Chí Minh lại nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng: “Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Nhấn mạnh tầm quan trọng và yêu cầu cao của việc giữ gìn sự đoàn kết nhất trí, nhưng đồng thời Người cũng chỉ cho chúng ta cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng là: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” và điều cốt yếu khi thật thà tự phê bình và phê bình là “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Phê bình và tự phê bình phải mang tinh thần xây dựng, phải có tác dụng tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, để giúp nhau cùng tiến bộ.

Những biến đổi ngày càng nhanh chóng và sâu sắc của thực tiễn, những tác động của khoa học - công nghệ, những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch… đang đặt ra những thời cơ và thách thức trong bối cảnh mới. Đảng càng cần tăng cường đoàn kết về tổ chức, thống nhất về tư tưởng để tăng cường thêm sức mạnh của mình. Chỉ khi trở thành một khối thống nhất vững mạnh Đảng mới có thể vượt qua những nguy cơ, thách thức, chống lại những âm mưu gây chia rẽ làm suy yếu sức mạnh của Đảng, chống lại nguy cơ suy thoái, biến chất đang đặt ra như một công việc cấp bách hôm nay.

TS. NGÔ VƯƠNG ANH

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP