13/07/2015 - 22:08

Tổng vốn huy động của các ngân hàng trên 25 ngàn tỷ đồng

TTH - Tính đến cuối tháng 6-2015, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng trên toàn tỉnh đạt 25.9140 tỷ đồng, tăng 6,6% so với đầu năm.

Trong đó, chủ yếu là vốn ngắn hạn và bằng đồng Việt Nam. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 24.467 tỷ đồng, tăng 3,4% so với đầu năm 2015. Nợ xấu ở mức 480 tỷ đồng, chiếm 1,94% tổng dư nợ (giảm so với tỷ lệ 3,6% trong tổng dư nợ của 6 tháng đầu năm 2014).

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP