10/03/2017 - 21:37

Triển khai các văn bản mới của Trung ương

TTH - Ngày 10/3, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt nhằm quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương.

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Kế hoạch 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương; Quyết định 55 - QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận 10 - KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Chỉ thị 10 - CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

* Cùng ngày, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nội dung trên.

Nhiệm vụ của các tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên chủ chốt trong toàn Đảng bộ Khối là tập trung xây dựng kế hoạch, bám sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện các văn bản mới của Trung ương đạt kết quả cao nhất. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của tổ chức đảng, đảng viên...

* Sau khi triển khai một số văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy Phú Vang yêu cầu đội ngũ cán bộ chủ chốt vận dụng có hiệu quả, phù hợp các văn bản mới với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị… sớm đưa các quy định, chỉ thị, kết luận, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Phong Anh -   Hương Lan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP