Giáo dục Tin tức giáo dục

26/02/2017 - 14:10

Triển khai kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường sư phạm

Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017.

Ảnh minh họa

Một trong những mục tiêu của kế hoạch là đẩy nhanh tiến độ KĐCLGD, bao gồm cả cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, khuyến khích việc đánh giá theo chuẩn quốc tế.

Đến hết năm 2017, có 35% số cơ sở giáo dục ĐH và 10% số trường CĐSP được kiểm định. Đến hết năm 2020 đánh giá ngoài xong vòng 1 đối với các cơ sở đào tạo, khoảng 10% số chương trình đào tạo được đánh giá trong nước và quốc tế, thực hiện tốt và đi vào nền nếp việc công nhận/không công nhận đạt tiêu chuẩn và công khai kết quả KĐCLGD, các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở đào tạo cho xã hội biết và giám sát.

Kế hoạch sẽ tập trung vào 5 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản về KĐCLGD; Tăng cường năng lực của các tổ chức KĐCLGD, phát triển đội ngũ kiểm định viên;

Tăng cường năng lực của các đơn vị chuyên trách làm công tác đảm bảo chất lượng bên trong cơ sở đào tạo; Đẩy mạnh hoạt động đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; Tăng cường truyền thông về đảm bảo và KĐCLGD.

Trong năm năm 2017, các tổ chức KĐCLGD phải hoàn thiện bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ kiểm định viên đảm bảo đủ năng lực, triển khai KĐCLGD cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT.

Xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, tăng cường gắn kết với hoạt động của các tổ chức đánh giá, KĐCLGD quốc tế.

Đồng thời thực hiện nghiêm việc công khai kết quả kiểm định, công khai minh bạch các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, báo cáo về Bộ GD&ĐT theo quy định; tham gia tư vấn các chính sách đảm bảo chất lượng và thực hiện tốt cơ chế giám sát chất lượng.

Các cơ sở đào tạo tập trung xây dựng hoặc rà soát kế hoạch phát triển trường giai đoạn 2017-2020; xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng hằng năm của nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Kiện toàn đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục. Cử người tham dự đầy đủ các khóa hội thảo, tập huấn do Bộ GD&ĐT tổ chức; triển khai tốt việc tập huấn lại cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học của đơn vị mình…

Theo GD&TĐ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP