Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

06/09/2016 - 17:27

Triển khai ngay việc rà soát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương triển khai ngay việc rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngày 19/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1642/QĐ-TTg về việc thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương. Thực hiện Quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/8/2016, Tổ công tác đã thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra hai Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ 01/01/2016 – 22/8/2016. Kết quả kiểm tra đã được báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, được Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đánh giá cao; bước đầu có tác dụng lan tỏa, đáp ứng sự trông đợi của người dân và sự kỳ vọng của Thủ tướng Chính phủ; số nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao quá hạn thực hiện đã giảm rõ rệt so với trước đó.

Để bảo đảm tất cả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phải được thực hiện theo đúng yêu cầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tự tiến hành kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi (Hệ thống QLCSDLTD) kết nối, liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến bộ, cơ quan, địa phương, đồng thời rà soát các nhiệm vụ giao qua đường văn bản mà bộ, cơ quan, địa phương đã nhận được (bao gồm cả nhiệm vụ giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mật, tối mật, tuyệt mật; văn bản quy phạm pháp luật), khẩn trương đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện theo đúng yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Báo cáo kết quả tự kiểm tra gửi Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu báo cáo kết quả tự kiểm tra của bộ, cơ quan, địa phương phải đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện nhiệm vụ giao, nêu rõ những tồn tại, hạn chế cũng như những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị của bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, bao gồm cả việc điều chỉnh nhiệm vụ, điều chỉnh cơ chế, chính sách (nếu có).

Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ, cơ quan, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong trường hợp nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao không đủ thời gian, nguồn lực để thực hiện hoặc có nội dung khó, phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, cơ quan nhưng giữa các bộ, cơ quan có ý  kiến, quan điểm giải quyết khác nhau thì phải kịp thời thông báo với Văn phòng Chính phủ để có giải pháp xử lý hoặc phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết. 

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP