22/02/2016 - 21:41

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2016

TTH - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2016 nhằm tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh, kiềm chế tiến tới đẩy lùi sự gia tăng của tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm về kinh tế, buôn lậu, môi trường, công nghệ cao, tội phạm về ma túy, tội phạm có xu hướng gia tăng, tội phạm chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu tội phạm.

Theo đó, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức đánh giá kết quả, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2015 và trên cơ sở tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW, các Nghị quyết số 37/2012/QH13, số 63/2013/QH13, số 96/2015/QH13 của Quốc hội; Nghị quyết số 09/NQ-CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng vùng, miền, đặc điểm dân cư. Củng cố, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ quần chúng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”…

Theo thuathienhue.gov.vn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP