Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

17/05/2012 - 05:42

Trình tự, thủ tục để được thi hành án dân sự

TTH - Thủ tục thi hành án dân sự (THADS) là chế định pháp luật đặc biệt quan trọng được quy định tại Luật THADS năm 2008; Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 về việc “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục THADS” và một số văn bản pháp luật có liên quan khác nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức được thực hiện trên thực tế thông qua một trình tự nhất định; cụ thể:

Sau khi bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực thi hành (và chưa có hiệu lực thi hành trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật) thì để được cơ quan THADS tổ chức thi hành, người được THA phải có đơn yêu cầu THA và thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

Người THA tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu THA bằng một trong các hình thức như: nộp đơn tại cơ quan THADS; trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan THADS; gửi đơn qua bưu điện. Đơn yêu cầu THA phải phù hợp theo quy định tại điều 31 của Luật THADS năm 2008:

1. Đơn yêu cầu thi hành án có các nội dung chính sau đây:

a) Họ, tên, địa chỉ của người yêu cầu;

b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

c) Họ, tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

d) Nội dung yêu cầu thi hành án;

đ) Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

2. Người làm đơn yêu cầu thi hành án phải ghi rõ ngày, tháng, năm và ký tên hoặc điểm chỉ; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân.

Trường hợp người yêu cầu thi hành án trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự thì phải lập biên bản ghi rõ các nội dung quy định tại khoản 1 điều này, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người yêu cầu và chữ ký của người lập biên bản. Biên bản có giá trị như đơn yêu cầu thi hành án.

Kèm theo đơn yêu cầu thi hành án, phải có bản án, quyết định được yêu cầu thi hành và tài liệu khác có liên quan, nếu có.

Hải Huế (ghi)

 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP