Giáo dục Tuyển sinh

17/01/2011 - 20:41

Trường đại học Khoa học Huế nghiệm thu đề tài cấp Bộ do PGS.TS. Hoàng Tất Thắng làm chủ nhiệm

TTH - Trường đại học Khoa học đã tổ chức buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Chính sách ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam – từ lý luận đến thực tiễn” do PGS.TS Hoàng Tất Thắng, Trưởng Bộ môn Báo chí – Truyền thông làm chủ nhiệm, cùng nhóm Nguyễn Hoàng Phương, Trường đại học Khoa học và Đoàn Văn Phúc,Viện Ngôn ngữ học Hà Nội thực hiện.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu chính sách ngôn ngữ các dân tộc thiểu số của Đảng và Nhà nước, đồng thời nghiên cứu những thành tựu đã đạt được cũng như những hạn chế trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách đó nhằm làm tài liệu tham khảo cho các nhà lãnh đạo, các nhà quản lý ở Trung ương cũng như địa phương trong việc hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa giáo dục, nhất là giáo dục ngôn ngữ. Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ là tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên các trường đại học và cao đẳng. Với mục tiêu này, sau quá trình nghiên cứu, tác giả đề tài đã trình bày một cách khái quát có hệ thống đường lối của Đảng, quan điểm của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của Chính phủ, các Bộ ngành về ngôn ngữ và chữ viết các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Đồng thời, trình bày một cách hệ thống những thành tựu và những hạn chế trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về ngôn ngữ và chữ viết các dân tộc thiểu số ở nước ta từ 1945 đến nay; phân tích nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thành công các chủ trương, chính sách ấy.

Thanh Vân

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP