Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

02/02/2021 - 06:30

Truyền cảm hứng và quyết tâm đưa đất nước phát triển

TTH - Trưa 1/2, tin Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công tốt đẹp đã lan nhanh đến mọi miền đất nước. Nhân dân cả nước đã theo dõi từng ngày làm việc của Đại hội, mong chờ kết quả của Đại hội, đã vui mừng chào đón tin vui này. Sự thành công của Đại hội tạo niềm vui mới, khí thế mới, động lực mới, tạo đà để đưa những quyết tâm từ Đại hội vào cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc. Ảnh: TTXVN

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp... Thành công của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Văn kiện của Đại hội là trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân

Phát biểu tại buổi họp báo ngay sau phiên bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Ngyễn Phú Trọng cho biết: “Văn kiện Đại hội là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và chứa đựng nhiều điểm mới của Đại hội lần này nên đã được đưa ra thảo luận lấy ý kiến rất kỹ lưỡng”. Chuẩn bị các văn kiện là công việc khó nhưng đã được Ban Chấp hành Trung ương tập trung nỗ lực để hoàn thiện. Khối lượng các văn kiện lần này khá lớn: Tổng kết 5 năm, nhìn lại quá trình 35 đổi mới, quá trình phát triển đất nước, Báo cáo Chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo Xây dựng Đảng... tất cả đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Các văn kiện được thảo luận và thông qua tại Đại hội đã được tổ chức góp ý kiến từ các cấp bộ Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng, đồng thời mang lại nhiều tác dụng. Nhiều ý kiến tâm huyết đã được nêu lên và được Đảng cầu thị tiếp thu. Các văn kiện của kỳ Đại hội này đã được sửa lại khoảng 80 lần.

Với những nội dung được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi trình Đại hội, các đại biểu dự Đại hội đã quyết nghị tán thành một loạt những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và đánh giá chung về 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; định hướng phát triển và phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới nêu trong các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội.

Tạo đà quan trọng để đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII không chỉ là thông qua được Nghị quyết hay bầu ra Ban Chấp hành mới mà quan trọng hơn là Đại hội đã tạo nên khí thế phấn chấn, quyết tâm đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống. Những định hướng chiến lược phát triển được Đảng đề ra sẽ nhanh chóng được thể chế hóa, cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt để biến đường lối đúng đắn thành động lực phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh những điều cần Đảng chú trọng: “Vừa qua khâu thực hiện vẫn là khâu yếu nên cần chỉ đạo thống nhất, phải tạo ra của cải vật chất, nước phải giàu, dân phải mạnh. Đó mới là mục tiêu quan trọng nhất”.

Mục tiêu tổng quát và những mục tiêu cụ thể trong chặng đường tiếp theo cũng đã được Đại hội Đảng XIII xác định rõ, thể hiện bằng những con số chỉ tiêu cụ thể. Đảng cũng chỉ rõ các đột phá chiến lược để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, để “khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; để phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách cụ thể phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị: “Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống…”,

Đại hội Đảng XIII thành công đã truyền được cảm hứng, quyết tâm, ý chí trong toàn xã hội để đưa đất nước phát triển. Hạt nhân để Đảng tăng thêm sức mạnh của mình trong nhiệm kỳ mới là “Đoàn kết”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đại hội phải làm cho Đảng đã đoàn kết rồi phải đoàn kết hơn nữa”. Đoàn kết toàn Đảng thành một khối vững chắc về tư tưởng, về tổ chức. Siết chặt đội ngũ bằng kỷ cương, kỷ luật Đảng nghiêm minh. Đưa ra những quyết định trên cơ sở dân chủ - Đó là nguồn sức mạnh để “Sáng tạo” và “Phát triển” đúng như phương châm của Đại hội, mở ra tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong tương lai.

TS. Ngô Vương Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP