09/11/2015 - 05:34

Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên

TTH - Bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả, Đảng bộ huyện Nam Đông thường xuyên thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng "Trong sạch vững mạnh"; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; góp phần phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng- an ninh trên địa bàn.

Sơ chế mủ cao su

Củng cố, xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên

Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông thường xuyên củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở Đảng có dấu hiệu mất đoàn kết; xử lý nghiêm minh, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những cán bộ, đảng viên suy thoái phẩm chất đạo đức và yếu kém năng lực. Từ đầu năm 2010 đến nay, các tổ chức cơ sở Đảng và UBKT các cấp trong huyện đã xử lý kỷ luật khiển trách 38 đảng viên; cảnh cáo 10 đảng viên; khai trừ 02 đảng viên...
Ông Trần Xuân Bình, Bí thư Huyện ủy Nam Đông thông tin: “Đảng bộ hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng với 1.742 đảng viên. Trong đó, có 11 tổ chức cơ sở Đảng của 11 xã, thị trấn; 25 tổ chức cơ sở Đảng ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, 2 Đảng bộ lực lượng vũ trang. Chúng tôi xác định, tổ chức cơ sở Đảng là nền tảng, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội. Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở là thước đo kết quả của công tác xây dựng Đảng”.
Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Đông đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh”, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; củng cố, kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị bảo đảm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Các cấp ủy nghiêm túc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, uy tín của cấp ủy Đảng, người đứng đầu; phát huy phẩm chất, năng lực và trình độ của cán bộ, đảng viên.
Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Hòa Trần Ngọc Thân cho biết: Sau nhiều năm phấn đấu, xã đã được công nhận nông thôn mới. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tích cực vận động người dân và gương mẫu trong thực hiện các công việc làm thường ngày. Đây là bước ngoặt quan trọng để địa phương tiếp tục phấn đấu, nâng cao đời sống người dân, xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; là điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã nỗ lực nhiều hơn nữa, đoàn kết một lòng để giữ vững những thành quả vừa đạt được.
Những nỗ lực của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên Đảng bộ huyện Nam Đông rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng một số nơi còn yếu; cách tổ chức và phương thức hoạt động còn lúng túng. Tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng thiếu thường xuyên; vai trò tiền phong, gương mẫu của số cán bộ, đảng viên chưa được phát huy. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở một số tổ chức cơ sở Đảng chưa nghiêm túc; công tác phát triển đảng ở các xã kinh tế mới còn nhiều khó khăn, vẫn còn một số trưởng thôn, tổ trưởng dân phố không phải là đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt ở cấp cơ sở vùng đồng bào dân tộc tuy có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, vẫn còn một số cán bộ chưa đạt chuẩn về chuyên môn, chính trị.
“Huyện nắm chắc từng thôn, xã nắm chắc từng hộ gia đình”

Cạo mủ cao su

 
Đó là phương châm và cũng là mục tiêu phấn đấu của cán bộ, đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện Nam Đông trong thời gian tới. Muốn vậy, Đảng bộ huyện xác định, tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, bảo đảm vai trò hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị ở cơ sở. Theo đó, Đảng bộ huyện Nam Đông tăng cường đổi mới việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trước nhiệm vụ của mình. Thực hiện tốt công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ chủ chốt xã, thị trấn, gắn với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, trước hết là đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể và công chức. Đảng bộ huyện tập trung xây dựng Đề án “Xây dựng và nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, thị trấn” giai đoạn 2015-2020, thực hiện việc đưa cán bộ cấp xã, thị trấn lên kiến tập về chuyên môn, nghiệp vụ và kinh nghiệm quản lý, điều hành ở cấp phòng, ban thuộc cấp ủy, UBND huyện.
“Chú trọng xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở Đảng gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng tập trung về cơ sở, gần dân, đối thoại trực tiếp với dân, kịp thời kiểm tra, giám sát giúp đỡ và tháo gỡ những khó khăn ngay tại cơ sở. Thực hiện tốt phương châm “Huyện nắm chắc từng thôn, xã nắm chắc từng hộ gia đình”. Tăng cường công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên ở một số thôn, tổ dân phố còn mỏng đảng viên, đồng bào có đạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trên địa bàn”, Bí thư Huyện ủy Nam Đông Trần Xuân Bình xác định.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP