Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

28/05/2021 - 07:37

Vận dụng văn kiện đại hội đảng vào giảng dạy

TTH - Việc vận dụng Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI vào giảng dạy ở Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh vừa là yêu cầu thiết thực của công tác đào tạo, bồi dưỡng vừa là nhiệm vụ chính trị quan trọng của nhà trường.

Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh trao bằng tốt nghiệp cho các học viên hoàn thành lớp Trung cấp Lý luận Chính trị. Ảnh: ANH PHONG

Trong thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 đã chỉ rõ: “Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ...”. Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng với sự chỉ đạo cụ thể của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, giảng viên và học viên về các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong văn kiện. Để từ đó, cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động, giải pháp công tác cụ thể của nhà trường, của mỗi cán bộ, giảng viên.

Mỗi cán bộ, giảng viên nhà trường phải tự giác học tập, nghiên cứu; chủ động tiếp cận để nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp một cách đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm. Đồng thời, so sánh với những nội dung của Đại hội XII, các đại hội Đảng các cấp và Hội nghị Trung ương trước đây để nhận thức rõ sự kế thừa, bổ sung, phát triển tư duy, lý luận của Đảng trên các phương diện lớn và các lĩnh vực cụ thể, cũng như trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn của Đảng. Để từ đó, việc vận dụng những nội dung của Văn kiện mới thực sự thuyết phục, sát với tình hình thực tế ở mỗi địa phương, đơn vị trong từng bài giảng, tạo được niềm tin của cán bộ, đảng viên, học viên.

Mỗi cán bộ, giảng viên cần xác định rõ trách nhiệm học tập, quán triệt Văn kiện không chỉ là thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên, mà cao hơn là truyền thụ đường lối, quan điểm của Đảng đến người học, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và biến quan điểm, đường lối thành hành động cách mạng cụ thể. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin, uốn nắn những lệch lạc, đấu tranh làm thất bại luận điệu, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là thế mạnh của giảng viên trường chính trị cấp tỉnh. Giảng viên trường chính trị không chỉ là người cung cấp tri thức như những giảng viên ở các cơ sở đào tạo khác mà còn là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng - lý luận của Đảng. Thông qua giảng dạy, giảng viên phải thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI trong các bài giảng ở tất cả các lớp, các loại hình đào tạo, bồi dưỡng.

Trong quá trình giảng dạy, bên cạnh việc phân tích, giảng giải lấy ví dụ để học viên hiểu đúng, nắm rõ kiến thức bài học, giảng viên còn phải phân tích, so sánh, đánh giá để làm nổi bật giá trị bền vững về mặt lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từng bài giảng phải thể hiện được tính đảng sâu sắc, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, toát lên niềm tin mãnh liệt vào sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo. Đồng thời, phải tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tăng cường đối thoại, trao đổi, thảo luận để học viên được nêu lên quan điểm, suy nghĩ cá nhân, qua đó nắm bắt, định hướng kịp thời lập trường tư tưởng cho học viên.

Đội ngũ giảng viên nhà trường cần tham dự đầy đủ các hội nghị, hội thảo liên quan đến việc quán triệt và triển khai Văn kiện XIII của Đảng có nội dung gắn với chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức… giúp cho giảng viên nắm chắc lý luận và thực tiễn, chủ động trong liên hệ, vận dụng, góp phần xây dựng đội ngũ giảng viên có chất lượng, có kiến thức chuyên sâu và am hiểu sâu sắc thực tiễn, có phương pháp giảng dạy phù hợp và tâm huyết với nghề...

Nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI vào thực tiễn cuộc sống là nhiệm vụ của tất cả các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị. Đặc biệt, đối với Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh thì việc nghiên cứu, vận dụng nghị quyết của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Với những giải pháp đồng bộ và sáng tạo thì những tư tưởng cơ bản, quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của văn kiện mới của Đại hội Đảng các cấp sẽ được thấm nhuần và vận dụng có hiệu quả trong giảng dạy ở nhà trường, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

TS. Nguyễn Thị Châu

(TUV, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP